Wła­ści­ciel zbun­to­wa­nej restau­ra­cji wypro­wa­dzo­ny w kajdankach

Poli­cja aresz­to­wa­ła w czwar­tek wła­ści­cie­la restau­ra­cji z Eto­bi­co­ke w trze­cim dniu nie­le­gal­ne­go otwar­cia loka­lu. Do akcji prze­ciw­ko ada­mo­wi Skul­ly i pro­te­stu­ją­cym klien­tom loka­lu weszła poli­cja kon­na, wcze­śniej w tym samym dniu poli­cyj­ni ślu­sa­rze wymie­ni­li zam­ki. Te zabez­pie­cze­nia zosta­ły jed­nak usu­nię­te przez wła­ści­cie­la a na miej­scu zja­wił się szef kuch­ni by zacząć ser­wo­wać posiłki.

Aresz­to­wa­no rów­nież dwie inne oso­by, któ­re mia­ły ata­ko­wać policjantów.

wideo Rebel News zamiesz­czo­ne na Twit­te­rze, poniżej

reklama

Poli­cjan­ci wypro­wa­dzi­li Skul­le­go w kajdankach

W Inter­ne­cie powsta­ła stro­na www.freeadamskully.com