Oso­by, któ­re odmó­wią przy­ję­cia szcze­pion­ki na COVID-19, mogą nie móc pro­wa­dzić nor­mal­ne­go życia, ponie­waż restau­ra­cje, bary, kina i obiek­ty spor­to­we mogą blo­ko­wać wstęp tym, któ­rzy nie mają dowo­du, że są zaszcze­pie­ni, zapo­wie­dział w ponie­dzia­łek nowy bry­tyj­ski mini­ster ds. szczepień.

Bry­tyj­ski mini­ster odpo­wie­dzial­ny za wpro­wa­dza­nie szcze­pio­nek, Nad­him Zaha­wi, uznał, że szcze­pie­nia powin­ny być dobro­wol­ne, ale Google, Face­bo­ok i Twit­ter powin­ny zro­bić wię­cej, aby wyeli­mi­no­wać opi­nie wro­gie wobec szczepień.

Zapy­ta­ny, czy Wiel­ka Bry­ta­nia wpro­wa­dzi pasz­port immu­no­lo­gicz­ny, Zaha­wi stwier­dził, że sta­tus szcze­pień COVID-19 danej oso­by może być zawar­ty w apli­ka­cji na tele­fon, podob­nej do apli­ka­cji Test and Tra­ce uży­wa­nej przez Natio­nal Health Servi­ce, któ­ra infor­mo­wa­ła­by lokal­nych leka­rzy o sta­nie zdro­wia osoby .

reklama

 

„Pewien rodzaj pre­sji będzie miał miej­sce ze stro­ny usłu­go­daw­ców — któ­rzy powie­dzą„  pokaż nam, że zosta­łeś zaszcze­pio­ny ”- my zaś spra­wi­my, że tech­no­lo­gia będzie tak łatwa i dostęp­na, jak to tyl­ko możliwe”.

Wła­dze ds. zdro­wia w wie­lu kra­jach są w ostat­nich latach coraz bar­dziej zanie­po­ko­jo­ne roz­wo­jem grup antysz­cze­pion­ko­wych, któ­re są szcze­gól­nie aktyw­ne w mediach społecznościowych.

Zaha­wi stwier­dził, że prze­sła­nie powin­no być takie, iż szcze­pion­ka jest dobra dla spo­łecz­no­ści i całe­go kraju.

1 KOMENTARZ