Pre­mier Doug Ford ogło­sił, że blo­ka­da w całym Onta­rio roz­pocz­nie się w dru­gi dzień Świąt Boże­go Narodzenia.

Posu­nię­cie to ogra­ni­czy “zbęd­ny” han­del deta­licz­ny i zabro­ni spo­ży­wa­nia posił­ków wewnątrz restau­ra­cji w całej pro­win­cji od godzi­ny 12:01 w dzień po Bożym Naro­dze­niu. Blo­ka­da w całej pro­win­cji potrwa do 9 stycz­nia 2021 r. po tej dacie ogra­ni­cze­nia będą obo­wią­zy­wać połu­dnio­wym Onta­rio do 23 stycznia.

Pro­win­cja odno­to­wu­je siód­my dzień z rzę­du ponad 2 tys. nowych przy­pad­ków COVID-19. Toron­to i region Peel nadal mają naj­więk­szą licz­bę przypadków.

Reklama

Blo­ka­da ozna­cza zakaz zor­ga­ni­zo­wa­nych imprez publicz­nych lub spo­tkań towa­rzy­skich w pomiesz­cze­niach, z wyjąt­kiem z udzia­łem człon­ków tego same­go gospo­dar­stwa domo­we­go. Wese­la, pogrze­by i inne uro­czy­sto­ści reli­gij­ne są ogra­ni­czo­ne tyl­ko do 10 osób, nie­za­leż­nie od tego, czy są one wewnątrz, czy na zewnątrz.

Jeśli cho­dzi o edu­ka­cję w nowym roku w całej pro­win­cji, zarów­no szko­ły finan­so­wa­ne ze środ­ków publicz­nych, jak i pry­wat­ne przej­dą na naukę zdalną .

W GTA, ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych wezmą udział w zdal­nej nauce od 4 do 8 stycz­nia i powró­cą do ucze­nia się oso­bi­ste­go 11 stycz­nia. Ucznio­wie szkół śred­nich będą nadal uczyć się zdal­nie do 24 stycz­nia i powró­cą do kla­sy następ­ne­go dnia.
 

.