Auto­rzy opra­co­wa­nia pt. „Dalej jest noc”, prof. Bar­ba­ra Engel­king i prof. Jan Gra­bow­ski we wto­rek zosta­li prze­słu­cha­ni przed sądem w Warszawie.

Przy­zna­li, że fak­tycz­nie doszło do pomył­ki i pomy­lo­no bio­gra­my róż­nych Edwar­dów Mali­now­skich, sca­la­jąc je w jed­ną postać – mówi por­ta­lo­wi tvp.info dr Moni­ka Brzo­zow­ska-Pasie­ka, peł­no­moc­nicz­ka bra­ta­ni­cy Edwar­da Mali­now­skie­go, któ­ry w cza­sie II woj­ny świa­to­wej był soł­ty­sem wsi Mali­no­wo na Pod­la­siu. Auto­rzy książ­ki przy­pi­sa­li mu – wbrew zezna­niom świad­ków – m.in. wyda­nie na śmierć kil­ku­dzie­się­ciu Żydów i grabież.
Auto­rów opra­co­wa­nia „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybra­nych powia­tach oku­po­wa­nej Pol­ski” pozwa­ła ponad 80-let­nia Filo­me­na Lesz­czyń­ska, bra­ta­ni­ca Edwar­da Malinowskiego.

Zda­niem oskar­ży­cie­li, opi­sa­na w publi­ka­cji histo­ry­ka prof. Jana Gra­bow­skie­go i socjo­log prof. Bar­ba­ry Engel­king histo­ria soł­ty­sa wsi Mali­no­wo zosta­ła opi­sa­na na pod­sta­wie źle zwe­ry­fi­ko­wa­nych źró­deł, auto­rzy nie docho­wa­li szcze­gól­nej sta­ran­no­ści i rzetelności.

– Efek­tem tego było powtór­ne wska­za­nie Edwar­da Mali­now­skie­go jako współ­win­ne­go śmier­ci Żydów – mówi por­ta­lo­wi pol­skiej tele­wi­zji dr Moni­ka Brzo­zow­ska-Pasie­ka obec­na na rozprawie.

Jak rela­cjo­nu­je obec­na na wtor­ko­wej roz­pra­wie mece­nas Brzo­zow­ska-Pasie­ka, auto­rzy opra­co­wa­nia tłu­ma­cząc się z popeł­nio­nych błę­dów stwier­dzi­li, że „tak napraw­dę nic się nie sta­ło”, a pomył­ki mia­ły pra­wo się zda­rzyć z racji obszer­no­ści materiału.

– Tłu­ma­czy­li, że nie kon­cen­tro­wa­li się na losach Mali­now­skie­go czy Dro­bic­kiej, a były to jedy­nie „wąt­ki pobocz­ne” – mówi por­ta­lo­wi tvp.info peł­no­moc­nicz­ka bra­ta­ni­cy wójta.

Prof. Bar­ba­ra Engel­king, któ­ra odpo­wia­da­ła za mate­riał będą­cy przed­mio­tem spo­ru. Przy­zna­ła, że fak­tycz­nie pomy­li­ła bio­gra­my dwóch róż­nych Mali­now­skich, sca­la­jąc je – mówi dr Brzozowska-Pasieka.

Wyrok sądu ma zostać ogło­szo­ny 9 lutego.