Wła­dze Nowe­go Brunsz­wi­ku poda­ły, że podróż­ni przy­jeż­dża­ją­cy spo­za stre­fy atlan­tyc­kiej  będą musie­li pod­dać się kwa­ran­tan­nie, nawet jeśli zosta­li zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko nowe­mu koronawirusowi.

Decy­zja ta jest opar­ta na nie­daw­nym komu­ni­ka­cie Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia, w któ­rym stwier­dza się, że nie ma żad­nych dowo­dów by stwier­dzić, że szcze­pion­ki COVID-19 poda­wa­ne w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Euro­pie unie­moż­li­wia­ją zaszcze­pio­nym zara­że­nie  innych osób.


Komen­tarz:

Sta­wia to pod zna­kiem zapy­ta­nia kam­pa­nię przy­mu­sza­nia lud­no­ści do szcze­pień anty­co­vi­do­wych, sko­ro z jed­nej stro­ny, uzy­ska­nie odpor­no­ści stad­nej jest w przy­pad­ku szyb­ko mutu­ją­ce­go koro­na­wi­ru­sa pro­ble­ma­tycz­ne, a z dru­giej zaś zaszcze­pie­ni nadal mogą roz­no­sić cho­ro­bę. Decy­zja o szcze­pie­niu doty­czy więc wyłącz­nie ochro­ny przed cho­ro­bą zaszcze­pio­nej oso­by i nie ma zna­cze­nia dla innych…