W zeszłym tygo­dniu poli­cja okrę­go­wa w Dur­ham przy­by­ła do domu w Whit­by i zli­kwi­do­wa­ła rze­ko­mo „nie­le­gal­ny”  tre­ning dzie­ci w hoke­ja na świe­żym powietrzu.

Według Dur­ham Radio News, poli­cja otrzy­ma­ła w nie­dzie­lę skar­gę doty­czą­cą nie­le­gal­ne­go zgro­ma­dze­nia w domu.

Stwier­dzo­no, że dwa­na­ścio­ro dzie­ci i tre­ne­rów korzy­sta­ło z zewnętrz­ne­go lodo­wi­ska na podwór­ku, przy lodo­wi­sku sta­li rów­nież rodzi­ce, by zoba­czyć jak ich dzie­ci tre­nu­ją hokej. Poli­cja twier­dzi, że obec­ni nie byli spo­łecz­nie zdystansowani.

Cho­ciaż poli­cja w Dur­ham twier­dzi, że funk­cjo­na­riu­sze będą nadal egze­kwo­wać prze­strze­ga­nie prze­pi­sów, przy­zna­ją, że funk­cjo­na­riu­sze nie mają upraw­nień do wej­ścia do miesz­ka­nia lub zatrzy­ma­nia pojaz­du w celu spraw­dze­nia zgod­no­ści wymo­ga­mi antypandemicznymi.