Onta­rio otwo­rzy nowy szpi­tal w Vau­ghan, by odcią­żyć pozo­sta­łe zakła­dy opie­ki zdro­wot­nej w GTA. Według pier­wot­ne­go pla­nu Cor­tel­luc­ci Vau­ghan Hospi­tal miał być otwar­ty na począt­ku lute­go i pre­mier Doug Ford potwier­dził w ponie­dzia­łek, że nastą­pi to za kil­ka tygo­dni. Jest to pierw­szy od 30 lat cał­ko­wi­cie nowy szpi­tal w pro­win­cji, któ­ry nie powstał poprzez połą­cze­nie ist­nie­ją­cych szpi­ta­li lub w zastęp­stwie inne­go starszego.

Ford zapo­wie­dział, że zosta­nie doda­nych 500 łóżek w szpi­ta­lach w Toron­to, Dur­ham, King­ston i Ottawie.

Mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott powie­dzia­ła, że szpi­tal w Vau­ghan zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ny tak, jak począt­ko­wo pla­no­wa­no, gdy sytu­acja z COVID-19 usta­bi­li­zu­je się. Na razie jed­nak nacisk będzie poło­żo­ny na odcią­ża­nie innych pla­có­wek, któ­re sta­ją się niewydolne.

W ponie­dzia­łek w Onta­rio odno­to­wa­no 2578 nowych przy­pad­ków COVID-19, z tego 815 w Toron­to, 507 w regio­nie Peel, po 151 w regio­nach York i Nia­ga­ra oraz 121 w Hamil­ton. Licz­ba pacjen­tów pod­łą­czo­nych do respi­ra­to­rów wzro­sła powy­żej 300 po raz pierw­szy od począt­ku pan­de­mii. W ponie­dzia­łek stwier­dzo­no też 31 nowych ognisk COVID-19. Dr Bar­ba­ra Yaf­fe, zastęp­ca głów­ne­go urzęd­ni­ka medycz­ne­go pro­win­cji, poda­ła, że w Onta­rio stwier­dzo­no 15 przy­pad­ków nowe­go szcze­pu wiru­sa po raz pierw­szy ziden­ty­fi­ko­wa­ne­go w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Ostat­ni przy­pa­dek stwier­dzo­no w Lon­don, Ont.

Wyko­na­no tyl­ko 40 301 testów na COVID-19, czy­li naj­mniej od 5 stycz­nia. Yaf­fe stwier­dzi­ła, że jest to zwią­za­ne z małą licz­bą testów wyko­na­nych w nie­dzie­lę. 6,6 proc. testów dało wynik pozytywny.

Głów­ny urzęd­nik medycz­ny Onta­rio, dr David Wil­liams, powie­dział, że licz­ba pozy­tyw­nych wyni­ków zaczy­na spa­dać, czy­li miesz­kań­cy pro­win­cji sto­su­ją się do wytycz­nych. Śred­nia tygo­dnio­wa nowych przy­pad­ków spa­dła obec­nie do 3035 nowych zacho­ro­wań dzien­nie. Mak­si­mum osią­gnę­ła 11 stycz­nia — 3555.

W ponie­dział­ko­wym rapor­cie poda­no, że w ostat­niej dobie wyzdro­wia­ło 2826 cho­rych. W całej pro­win­cji mamy obec­nie 28 621 aktyw­nych przy­pad­ków. Zmar­ły 24 oso­by. Tym samym z powo­du COVID-19 w pro­win­cji zmar­ło do tej pory 5433 chorych.

W szpi­ta­lach prze­by­wa­ło 1571 pacjen­tów, wśród nich 394 na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii. 303 oso­by wyma­ga­ły respiratorów.

Do tej pory w Onta­rio wyko­na­no 209 788 szcze­pień na COVID-19. 21 752 oso­by otrzy­ma­ły juz dwie daw­ki szczepionki.

Rów­nież w ponie­dzia­łek NDP opu­bli­ko­wa­ło doku­ment, któ­ry przed­sta­wi­ło jako pro­to­kół oce­ny sta­nu zdro­wia pacjen­tów zgła­sza­ją­cych się na ostry dyżur do szpi­ta­li, zwłasz­cza tam, gdzie szpi­ta­lom gro­zi utra­ta wydol­no­ści w cią­gu kil­ku tygo­dni. Rzecz­nik pra­so­wy mini­ster­stwa zdro­wia powie­dział, że nie jest to pro­to­kół, ale raczej zestaw wytycz­nych opra­co­wa­nych przez eks­per­tów z sek­to­ra medycz­ne­go. 32-stro­ni­co­wy doku­ment dato­wa­ny na 13 stycz­nia opi­su­je kry­tycz­ne ele­men­ty pro­ce­su oce­ny sta­nu pacjen­tów w wypad­ku gwał­tow­ne­go zwięk­sze­nia się licz­by cho­rych na COVID-19. Auto­rzy wyraź­nie piszą, że to osta­tecz­ny sce­na­riusz. Prio­ry­tet w takiej sytu­acji mają mieć pacjen­ci, w przy­pad­ku któ­rych praw­do­po­do­bień­stwo prze­ży­cia jest naj­wyż­sze. Rzecz­nik mini­ster­stwa dodał, że na razie nic nie zosta­ło zatwier­dzo­ne przez ministra.

NDP komen­tu­je, że doku­ment poka­zu­je, że kry­zys w szpi­ta­lach wymy­ka się spod kon­tro­li rządu.