Cana­da Post twier­dzi, że ma do czy­nie­nia ze zna­czą­cą epi­de­mią COVID-19 w sor­tow­ni Gate­way w Mississauga.

Cana­da Post potwier­dzi­ła, że ​​w zakła­dzie  Gate­way oko­ło 100 pra­cow­ni­ków Kana­dyj­skiej Agen­cji Służb Gra­nicz­nych (CBSA) zosta­ło wyco­fa­nych z pra­cy , a kon­tro­le przy­cho­dzą­cej pocz­ty mię­dzy­na­ro­do­wej są wstrzy­ma­ne do cza­su ich powrotu.

Inspek­to­rzy cel­ni nie będą ponow­nie pra­co­wać nad nad­cho­dzą­cą pocz­tą mię­dzy­na­ro­do­wą, dopó­ki nie uzna­ją, że zakład jest bezpieczny.

Będzie to mia­ło natych­mia­sto­wy wpływ na czas dostar­cze­nia paczek i poczty.

Rzecz­nik Phil Legault pocz­ty mówi, że ostat­nie przy­pad­ki wykry­to wśród pra­cow­ni­ków, któ­rzy nie wyka­zy­wa­li obja­wów lub nie sądzi­li, że mają objawy.

Testo­wa­nie całej zmia­ny zosta­ło zle­co­ne przez Peel Public Health i roz­po­czę­ło się 19 stycznia.

W zakła­dzie w Mis­sis­sau­dze pra­cu­je ponad 4500 osób.