Por­tal Kit­che­ner Liber­ta­rian Asso­cia­tion zamie­ścił frag­ment pytań son­da­żo­wych ankie­ty pro­wa­dzo­nej w Onta­rio przez  Cam­pa­ign Rese­arch  głów­nej son­da­żow­ni  Douga Forda.

Obec­nie, na począt­ku lute­go  zwró­co­no się do miesz­kań­ców mię­dzy inny­mi z taki­mi pytaniami:

1. Czy popie­rasz upo­waż­nie­nie poli­cji i funk­cjo­na­riu­szy służ­by zdro­wia  do usu­wa­nia człon­ków rodzi­ny z ich domów i zatrzy­my­wa­nia ich w ośrod­kach izo­la­cyj­nych Covid 19?

2. Czy popie­rasz zakła­da­nie przez poli­cję punk­tów kon­tro­l­nych dla pie­szych w celu zapew­nie­nia prze­strze­ga­nia środ­ków wal­ki z Covid 19?

3. Czy popie­rasz kary grzyw­ny lub wię­zie­nia dla osób, któ­re sze­rzą „dez­in­for­ma­cję” na temat Covid-19 (na przy­kład utrzy­mu­jąc, że „to tyl­ko grypa”)?

4. Czy zga­dzasz się lub nie zga­dzasz z tym, że Doug Ford dobrze radzi sobie na sta­no­wi­sku  Pre­mie­ra Ontario?

Jeśli KIEDYKOLWIEK pyta­łeś, dokąd to wszyst­ko zmie­rza… masz teraz wyraź­ny dowód piszą liber­ta­ria­nie na swym por­ta­lu  Przy­go­tuj się Onta­rio. To sta­nie się jesz­cze brzyd­sze niż jest. (…) Dołącz do nas w naszej wal­ce z tyranią.