Wita­my tę decy­zję z zado­wo­le­niem — oświad­czył szef BBN Paweł Soloch, komen­tu­jąc dla PAP czwart­ko­wą zapo­wiedź pre­zy­den­ta USA Joe Bide­na o wstrzy­ma­niu redu­ko­wa­nia licz­by ame­ry­kań­skich żoł­nie­rzy w Niem­czech. Soloch przy­po­mniał, że pre­zy­dent Andrzej Duda ape­lo­wał o utrzy­ma­nie ame­ry­kań­skiej obec­no­ści w Europie.
Pod­czas swo­je­go pierw­sze­go prze­mó­wie­nia na temat poli­ty­ki zagra­nicz­nej pre­zy­dent USA Joe Biden zapo­wie­dział w czwar­tek wstrzy­ma­nie redu­ko­wa­nia licz­by ame­ry­kań­skich żoł­nie­rzy w Niem­czech, z któ­rych część mia­ła tra­fić m.in. do Polski.

“Wita­my tę decy­zję z zado­wo­le­niem. Przy­po­mnę, że pre­zy­dent Andrzej Duda, zarów­no pod­czas ostat­niej wizy­ty w Waszyng­to­nie, jak i pod­czas roz­mów z sekre­ta­rzem gene­ral­nym NATO, ape­lo­wał o utrzy­ma­nie ame­ry­kań­skiej obec­no­ści w Euro­pie” — poin­for­mo­wał PAP szef BBN w czwar­tek wieczorem.

Paweł Soloch dodał: “Nie łączy­li­śmy tej kwe­stii ze wzmoc­nie­niem obec­no­ści ame­ry­kań­skich wojsk w Pol­sce. Zale­ży nam na jak naj­szer­szej obec­no­ści sił USA w całej Euro­pie, co pozwo­li­ło­by odpo­wie­dzieć na ewen­tu­al­ne zagro­że­nia oraz w razie koniecz­no­ści wzmoc­nić wschod­nią flan­kę sojuszu”.

Szef BBN odniósł się tak­że do roz­mo­wy, któ­rą w śro­dę prze­pro­wa­dził tele­fo­nicz­nie z dorad­cą pre­zy­den­ta USA Jake’m Sul­li­va­nem. Według nie­go, roz­mo­wa ta “pozwa­la wie­rzyć, że ame­ry­kań­skie decy­zje umoż­li­wią tak­że z powo­dze­niem reali­zo­wać zapi­sy umo­wy o wzmoc­nio­nej współ­pra­cy obron­nej pomię­dzy Pol­ską i USA, jaką zawar­li­śmy w zeszłym roku”.

reklama

“Z uwa­gi na fakt, że wraz z zakoń­cze­niem zim­nej woj­ny gra­ni­ce NATO prze­su­nę­ły się na wschód, Pol­ska sta­je się dziś natu­ral­nym hubem dla sojusz­ni­czej obec­no­ści, w tym USA, w regio­nie” — stwier­dził Soloch.

Zmniej­sze­nie ame­ry­kań­skie­go kon­tyn­gen­tu w RFN z 36 tys. do 25 tys. żoł­nie­rzy zapo­wie­dział w czerw­cu 2020 roku ówcze­sny pre­zy­dent USA Donald Trump. Zamie­rzał to zro­bić, bowiem jego zda­niem Niem­cy prze­zna­cza­ją zbyt mało środ­ków na obronność.

Spo­śród 12 tys. ame­ry­kań­skich żoł­nie­rzy, któ­rych Trump chciał wyco­fać z Nie­miec, 5600 mia­ło tra­fić do innych kra­jów NATO, w tym do Polski.

Pod­czas czwart­ko­we­go prze­mó­wie­nia Biden zapo­wie­dział sze­ro­ki reset ame­ry­kań­skiej poli­ty­ki zagra­nicz­nej. “Ame­ry­ka wró­ci­ła. Dyplo­ma­cja wró­ci­ła. Będzie­my odbu­do­wy­wać nasze soju­sze” — mówił pre­zy­dent USA w Depar­ta­men­cie Sta­nu. (PAP)

Autor: Mie­czy­sław Rudy

liv/