Bry­tyj­ski urząd nad­zo­ru mediów ode­brał w czwar­tek licen­cję chiń­skiej tele­wi­zji CGTN, uzna­jąc ją za ste­ro­wa­ną przez komu­ni­stycz­ne wła­dze ChRL. W reak­cji Pekin zagro­ził dzia­ła­nia­mi prze­ciw bry­tyj­skiej sta­cji BBC, któ­rą oskar­żył o fake new­sy na temat Covid-19.

Kon­flikt wpi­su­je się w nasi­le­nie napięć pomię­dzy Lon­dy­nem a Peki­nem, któ­re spie­ra­ły się w ostat­nich mie­sią­cach w spra­wie ogra­ni­cza­nia auto­no­mii Hong­kon­gu, obaw o łama­nie praw czło­wie­ka w Sin­cian­gu czy bez­pie­czeń­stwa pro­duk­tów chiń­skich firm tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Bry­tyj­ski urząd regu­la­cji mediów Ofcom prze­pro­wa­dził docho­dze­nie w spra­wie Chiń­skiej Glo­bal­nej Sie­ci Tele­wi­zyj­nej (CGTN), zagra­nicz­ne­go ramie­nia pań­stwo­wej chiń­skiej tele­wi­zji CCTV. Urząd doszedł do wnio­sku, że znaj­du­je się ona pod kon­tro­lą Komu­ni­stycz­nej Par­tii Chin (KPCh) i ode­brał jej licen­cję na nada­wa­nie w Wiel­kiej Bry­ta­nii.Chiń­skie wła­dze zarzu­ci­ły BBC sze­rze­nie fake new­sów na temat wal­ki z pan­de­mią Covid-19 w Chinach

Wkrót­ce po tym oświad­cze­niu Ofco­mu chiń­skie MSZ poin­for­mo­wa­ło o „sta­now­czym pro­te­ście” prze­ka­za­nym bry­tyj­skiej sta­cji BBC. Chiń­skie wła­dze zarzu­ci­ły BBC m.in. sze­rze­nie fake new­sów na temat wal­ki z pan­de­mią Covid-19 w Chi­nach, w tym „łącz­nie pan­de­mii z poli­ty­ką” i „powta­rza­nie teo­rii o tuszo­wa­niu” pandemii.

Reklama

Według opu­bli­ko­wa­ne­go w czwar­tek komu­ni­ka­tu MSZ pro­test prze­ka­za­no BBC 29 stycz­nia. Resort zażą­dał od sta­cji, aby „publicz­nie prze­pro­si­ła”, odrzu­ci­ła „uprze­dze­nia ide­olo­gicz­ne” i zaprze­sta­ła „celo­we­go ata­ko­wa­nia i oczer­nia­nia Chin”. “Stro­na chiń­ska zastrze­ga sobie pra­wo do pod­ję­cia dal­szych dzia­łań” — napisano.W odpo­wie­dzi BBC oświad­czy­ła, że jest wier­na „dokład­ne­mu i spra­wie­dli­we­mu rela­cjo­no­wa­niu wyda­rzeń w Chi­nach i cał­ko­wi­cie odrzu­ca bez­pod­staw­ne oskar­że­nia o fake new­sy i uprze­dze­nia ideologiczne”.
Z Kan­to­nu Andrzej Borowiak 
(PAP)mst/