Nie wszy­scy będą musie­li oddać nie­słusz­nie otrzy­ma­ne świad­cze­nia CERB

Pre­mier fede­ral­ny Justin Tru­de­au zapo­wie­dział, że oso­by, któ­re zło­ży­ły wnio­sek o Kana­dyj­ski Zasi­łek Reago­wa­nia Kry­zy­so­we­go (CERB) w opar­ciu o ich docho­dy brut­to, a nie net­to nie będą musie­li odda­wać pieniędzy.

W zeszłym roku Reve­nue Cana­da wysła­ła tysią­ce listów z żąda­niem zwro­tu CERB do samo­za­trud­nia­ją­cych się Kanadyjczyków.

Poin­for­mo­wa­no ich, że aby zakwa­li­fi­ko­wać się do CERB, w 2019 r. lub w cią­gu 12 mie­się­cy przed zło­że­niem wnio­sku musie­li zaro­bić co naj­mniej 5000 dol. 

reklama

Jed­nak kwe­stia spo­so­bu obli­cze­nia tego docho­du była spor­na, w związ­ku z czym poja­wi­ło się pyta­nie, czy ozna­cza­ło to dochód przed, czy po odli­cze­niu wydatków.