Air Cana­da likwi­du­je trasy

Air Cana­da tym­cza­so­wo zwol­ni 1500 pra­cow­ni­ków nale­żą­cych do związ­ków zawo­do­wych i nie­okre­ślo­ną licz­bę kadr kie­row­ni­czych, ponie­waż likwi­du­je i zawie­sza kolej­ne trasy.

Air Cana­da tym­cza­so­wo zawie­si obsłu­gę na 17 tra­sach do USA i innych mię­dzy­na­ro­do­wych miejsc doce­lo­wych do co naj­mniej 30 kwietnia.

Air Cana­da infor­mu­je, że zawie­szo­ne tra­sy w USA obej­mu­ją loty do Nowe­go Jor­ku, Bosto­nu i Waszyng­to­nu, Seat­tle, Denver i Fort Myers.

REKLAMA

Air Cana­da wstrzy­mu­je rów­nież loty do Bogo­ty z Mont­re­alu, Lon­dy­nu i Tokio z Van­co­uver, a tak­że Bogo­ty, Dubli­na i Sao Pau­lo z Toronto.

Pod koniec stycz­nia kana­dyj­skie linie lot­ni­cze na wnio­sek rzą­du fede­ral­ne­go zgo­dzi­ły się na zawie­sze­nie wszyst­kich lotów do Mek­sy­ku i Kara­ibów do 30 kwietnia.