Surowe konsekwencje włącznie ze zwolnieniem z pracy grożą pracownikom Watykanu, którzy odmawiają zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi bez uzasadnionej zdrowiem przyczyny. Dekret w tej sprawie wydał gubernator Państwa Watykańskiego kardynał Giuseppe Bertello.

Szcze­pie­nia w Waty­ka­nie są dobrowolne.

Ogło­szo­ny w czwar­tek dekret prze­wi­du­je, że oso­by, któ­re nie zgo­dzą się na przy­ję­cie pre­pa­ra­tu prze­ciw­ko Covid-19 z powo­dów zdro­wot­nych mogą otrzy­mać inne obo­wiąz­ki zawo­do­we bez zmia­ny pensji.

Wobec tych, któ­rzy nie chcą się zaszcze­pić bez waż­nej przy­czy­ny gro­żą “kon­se­kwen­cje róż­ne­go stop­nia aż do prze­rwa­nia sto­sun­ku pra­cy” — gło­si roz­po­rzą­dze­nie kar­dy­na­ła Bertello.

Napi­sał on, że odmó­wie­nie przy­ję­cia szcze­pion­ki może sta­no­wić zagro­że­nie dla innych i zwięk­szyć ryzy­ko dla zdro­wia publicznego.

Pod­sta­wą dekre­tu guber­na­to­ra Pań­stwa Waty­kań­skie­go są prze­pi­sy sani­tar­ne z 2011 roku o obo­wiąz­kach spo­czy­wa­ją­cych na zatrudnionych.

Ponad­to wpro­wa­dzo­no kary w wyso­ko­ści 25 euro za brak masecz­ki i 1500 euro za zła­ma­nie zasad kwarantanny.

Nad prze­strze­ga­niem tych wymo­gów czu­wa żan­dar­me­ria watykańska.