Sędzia sądu naj­wyż­sze­go w Kolum­bii Bry­tyj­skiej odrzu­cił wnio­sek pro­win­cyj­ne­go pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go i głów­ne­go urzęd­ni­ka medycz­ne­go, dr Bon­nie Hen­ry, o wyda­nie zaka­zu wobec trzech Kościo­łów w Fra­ser Val­ley, któ­re łama­ły zasa­dy zaka­zu­ją­ce orga­ni­za­cji nabo­żeństw z udzia­łem wier­nych. Wnio­sek został zło­żo­ny po pety­cji Kościo­łów wyra­ża­ją­cej sprze­ciw wobec restryk­cji, któ­re zda­niem auto­rów łamią pra­wa i naru­sza­ją wol­ność parafian.

Sędzia Chri­sto­pher Hink­son zauwa­żył, że pro­win­cja sta­wia sąd w poło­że­niu bez wyj­ścia, bo wystę­pu­je z naka­zem zanim jesz­cze pety­cja Kościo­łów docze­ka­ła się roz­pa­trze­nia – pla­no­wa­ne­go na przy­szły mie­siąc. Pod­kre­ślił, że prze­pi­sy już teraz zabra­nia­ją nabo­żeństw z udzia­łem wier­nych, co daje pro­win­cji moż­li­wość egze­kwo­wa­nia ich prze­strze­ga­nia. Są inne moż­li­wo­ści dzia­ła­nia niż zakaz sądo­wy. „Nie będę wyko­ny­wał pra­cy dr Hen­ry”, powie­dział sędzia Hink­son. „Jeśli pani Hen­ry chce, by polcja mogła w takich sytu­acjach aresz­to­wać ludzi, to niech zmie­ni zasa­dy obostrzeń sani­tar­nych, prze­cież może”.

River­si­de Calva­ry Cha­pel w Lan­gley, Imma­nu­el Cove­nant Refor­med Church w Abbots­ford i Free Refor­med Church w Chil­li­wack są zado­wol­ne z decy­zji sędzie­go, powie­dział praw­nik repre­zen­tu­ją­cy Kościo­ły. Dodał, że jego klien­ci zamie­rza­ją kon­ty­nu­ować odpra­wia­nie nabo­śeństw i nie zapła­cą wysta­wio­nych mandatów.

reklama