Gru­dnio­wy ponad 6‑proc. wzrost pro­duk­cji prze­my­sło­wej potwier­dził wyso­ką odpor­ność pol­skie­go prze­my­słu w 2020 r. na kry­zys wywo­ła­ny pan­de­mią — wska­zu­je Pol­ski Insty­tut Eko­no­micz­ny. Doda­je, że wyni­ki prze­my­słu zna­czą­co ogra­ni­czy­ły spa­dek PKB Pol­ski w ub. r.

 

W opu­bli­ko­wa­nym w czwar­tek rapor­cie PIE zazna­czył, że w czte­rech naj­więk­szych kra­jach UE spa­dek pro­duk­cji był w całym 2020 r. dwu­cy­fro­wy, a nie­co niż­sze spad­ki dotknę­ły kra­je Gru­py Wyszeh­radz­kiej. Np. w przy­pad­ku Sło­wa­cji było to rdr 9,1 proc., Czech 8 proc., Węgier 7,2 proc.

“Odno­to­wa­ny w grud­niu ponad 6‑proc. wzrost pro­duk­cji prze­my­sło­wej potwier­dził wyka­zy­wa­ną przez pol­ski prze­mysł w całym 2020 r. wyso­ką odpor­ność na kry­zys wywo­ła­ny przez pan­de­mię COVID-19” — pod­kre­śli­li eks­per­ci w “Tygo­dni­ku Gospo­dar­czym PIE”. W uję­ciu rocz­nym pro­duk­cja prze­my­sło­wa w Pol­sce obni­ży­ła się o 2,1 proc. wobec jej spad­ku w całej UE o 8 proc., a w stre­fie euro – o 8,7 proc. Lep­sze wyni­ki niż Pol­ska uzy­ska­ły tyl­ko Mal­ta (-0,3 proc.) i Łotwa (-1,7 proc.), “ale zna­cze­nie prze­my­słu w ich gospo­dar­kach jest dwu­krot­nie mniej­sze niż w naszym kra­ju” — wskazano.

Zda­niem ana­li­ty­ków nie­wiel­ki spa­dek pro­duk­cji prze­my­sło­wej w Pol­sce był następ­stwem zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia spad­ku kra­jo­we­go popy­tu kon­sump­cyj­ne­go, “w dużym stop­niu za spra­wą dzia­łań osło­no­wych dla przed­się­bior­ców i pra­cow­ni­ków finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych” oraz dobrych wyni­ków w eks­por­cie, “zwłasz­cza wyro­bów prze­my­słu spo­żyw­cze­go i nie­któ­rych branż prze­my­słu elektromaszynowego”.

PIE zauwa­żył, że wyni­ki prze­my­słu zna­czą­co ogra­ni­czy­ły spa­dek PKB Pol­ski w 2020 r. “O ile w całej UE spa­dek pro­duk­cji prze­my­sło­wej był odpo­wie­dzial­ny za obni­że­nie dyna­mi­ki PKB o 1,4 pkt. proc., o tyle w Pol­sce ten efekt wyniósł nie­speł­na 0,5 pkt. proc.” — czy­ta­my. W opi­nii eks­per­tów wpływ na to mia­ły nie tyl­ko dobre wyni­ki same­go prze­my­słu, ale też rela­tyw­nie wyso­ki jego udział w two­rze­niu PKB (21,7 proc. wobec 17,6 proc. prze­cięt­nie w UE, wg danych za 2019 r.

pap