Moż­li­we, że Ame­ry­ka­nie nadal będą nosić masecz­ki w 2022 roku — powie­dział w nie­dzie­lę w CNN dr Antho­ny Fau­ci, głów­ny dorad­ca medycz­ny nowe­go ame­ry­kań­skie­go pre­zy­den­ta Joe Bide­na. Dodał, że wraz ze wzro­stem licz­by zaszcze­pio­nych osób obostrze­nia zwią­za­ne z Covid-19 będą stop­nio­wo rozluźniane.

Ame­ry­kań­ski spe­cja­li­sta od cho­rób zakaź­nych powie­dział, że sytu­acja w Sta­nach Zjed­no­czo­nych może zbli­żyć się do nor­mal­nej oko­ło jesie­ni lub zimy 2021/2022.

Pyta­ny o reak­cję na zbli­ża­ją­cą się licz­bę 500 tys. ofiar śmier­tel­nych Covid-19 w USA, Fau­ci powie­dział, że to “napraw­dę strasz­ne”. “To nie przy­po­mi­na nicze­go, co prze­cho­dzi­li­śmy w cią­gu ostat­nich 102 lat, od cza­su pan­de­mii hisz­pan­ki w 1918 roku” — ocenił.

Fau­ci był tak­że pro­szo­ny o wyja­śnie­nie, czy senio­rzy po przy­ję­ciu dru­giej daw­ki szcze­pion­ki prze­ciw Covid-19 mogą spę­dzać czas z wnu­ka­mi. “Będą publi­ko­wa­ne reko­men­da­cje, nie chcę teraz wyda­wać reko­men­da­cji w tele­wi­zji” — odpo­wie­dział. (PAP)

mst/