Wolność mediów i poszanowanie praw obywatelskich – to zgodnie z oświadczeniem Departamentu Stanu USA obszary, które w rozmowie z polskim szefem dyplomacji Zbigniewem Rauem wymienił sekretarz stanu USA Antony Blinken jako te, gdzie oczekuje współpracy.

Szef dyplo­ma­cji USA Blin­ken roz­ma­wiał we wto­rek tele­fo­nicz­nie z pol­skim mini­strem spraw zagra­nicz­nych. „Pol­ska jest odda­nym sojusz­ni­kiem w NATO i nie­oce­nio­nym part­ne­rem” – napi­sał po roz­mo­wie na Twitterze.

„Z przy­jem­no­ścią roz­ma­wia­łem dziś z mini­strem spraw zagra­nicz­nych Zbi­gnie­wem Rau­em, by potwier­dzić natu­rę bli­skich i trwa­łych rela­cji pol­sko-ame­ry­kań­skich oraz pro­mo­wać dal­szą współ­pra­cę w Euro­pie i poza nią. Pol­ska jest odda­nym sojusz­ni­kiem w NATO i nie­oce­nio­nym part­ne­rem” – napi­sał Blinken.

Zgod­nie z infor­ma­cją poda­ną na stro­nie Depar­ta­men­tu Sta­nu przez rzecz­ni­ka resor­tu Neda Pri­ce­’a, Blin­ken pod­kre­ślił w roz­mo­wie wagę współ­pra­cy pol­sko-ame­ry­kań­skiej dla NATO oraz podzię­ko­wał Rau­owi za „nie­za­chwia­ne partnerstwo”.

„Sekre­tarz omó­wił rów­nież naszą współ­pra­cę z Pol­ską w zakre­sie wyzwań regio­nal­nych i glo­bal­nych, pod­kre­śla­jąc, że z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­je współ­dzia­ła­nia z Pol­ską w wie­lu spra­wach w obro­nie naszych wspól­nych war­to­ści demo­kra­tycz­nych, w tym wol­no­ści mediów i posza­no­wa­nia praw oby­wa­tel­skich” – napi­sa­no w komu­ni­ka­cie Depar­ta­men­tu Stanu.

„Dzię­ku­ję sekre­ta­rzo­wi Blin­ke­no­wi za życz­li­wą i przy­ja­ciel­ską roz­mo­wę. Omó­wi­li­śmy prio­ry­te­to­we obsza­ry sojusz­ni­czej współ­pra­cy pol­sko-ame­ry­kań­skiej w poli­ty­ce bez­pie­czeń­stwa, Trój­mo­rzu, szko­dli­wość Nord Stre­am 2, aktu­al­ne wyzwa­nia dla wol­ne­go świa­ta oraz sytu­ację na Bia­ło­ru­si i skut­ki rosyj­skej agre­sji na Ukra­inę” – napi­sał na Twit­te­rze Rau.

Wtor­ko­wa roz­mo­wa tele­fo­nicz­na była pierw­szym takim kon­tak­tem sze­fów dyplo­ma­cji Pol­ski i USA od cza­su obję­cia urzę­du przez Blinkena.