Trzej fede­ral­ni kon­ser­wa­tyw­ni mini­stro­wie z gabi­ne­tu cie­ni wezwa­li w śro­dę wie­czo­rem rzą­dzą­cych libe­ra­łów do zawie­sze­nia obo­wiąz­ko­wej kwa­ran­tan­ny hote­lo­wej dla przy­by­wa­ją­cych mię­dzy­na­ro­do­wych podróż­nych po tym, jak media donio­sły o przy­pad­kach napa­ści sek­su­al­nej w jed­nym z  takich hoteli.

„Jeste­śmy głę­bo­ko roz­go­ry­cze­ni, sły­sząc donie­sie­nia o prze­mo­cy sek­su­al­nej mają­cej miej­sce pod­czas kwa­ran­tann doko­ny­wa­nej przez oso­by, któ­re mają chro­nić zdro­wie publicz­ne … Wzy­wa­my libe­ra­łów do zawie­sze­nia wymo­gu kwa­ran­tan­ny hote­lo­wej do cza­su wpro­wa­dze­nia środ­ków zapew­nia­ją­cych bez­pie­czeń­stwo Kana­dyj­czy­ków ”- gło­si oświad­cze­nie Michel­le Rem­pel Gar­ner, Shan­non Stubbs i Jag Sahota.

CTV dono­si, że nie­ja­ki Robert Sha­ko­ry jest oskar­żo­ny o jeden przy­pa­dek napa­ści na tle sek­su­al­nym, jeden przy­pa­dek wła­ma­nia oraz jeden przy­pa­dek mole­sto­wa­nia  w związ­ku z incy­den­tem z 17 lute­go jaki miał miej­sce w hote­lu kwa­ran­tan­ny w Montrealu.

W innym incy­den­cie funk­cjo­na­riusz kon­tro­li kwa­ran­tan­ny,   rze­ko­mo miał zażą­dać pie­nię­dzy od kobie­ty, a następ­nie doko­nał napa­ści sek­su­al­nej na kobie­tę pod­czas spraw­dza­nia  wymo­gów kwa­ran­tan­ny w jej domu w Oakvil­le 18 lutego.

Oskar­żo­ny poin­for­mo­wał ofia­rę, że naru­szy­ła nakaz kwa­ran­tan­ny i zażą­dał zapła­ty grzyw­ny w gotów­ce” — twier­dzi poli­cja w Hal­ton . „Kie­dy ofia­ra odmó­wi­ła zapła­ty, zosta­ła wyko­rzy­sta­na sek­su­al­nie przez oskarżonego”.

27-let­ni męż­czy­zna z Hamil­ton został oskar­żo­ny i zwol­nio­ny za kau­cją. Jest on pra­cow­ni­kiem jed­nej  z czte­rech pry­wat­nych firm ochro­niar­skich zatrud­nio­nych i prze­szko­lo­nych przez Kana­dyj­ską Agen­cję Zdro­wia Publicznego.

Poli­cja przy­po­mnia­ła miesz­kań­com Hal­ton, że ofi­ce­ro­wie kwa­ran­tan­ny zatrud­nie­ni przez Kana­dyj­ską Agen­cję Zdro­wia Publicz­ne­go nie są poli­cją i nie mogą wysta­wiać man­da­tów ani doko­ny­wać aresztowań.