Ame­ry­kań­skie wyda­nie tygo­dni­ka New­swe­ek opu­bli­ko­wa­ło w tym mie­sią­cu arty­kuł poświę­co­ny gru­pie haker­skiej Hay­alim Almo­nim (Ano­ni­mo­wi Żoł­nie­rze) z Izra­ela, okre­śla­nej mia­nem „anty­fa­szy­stow­skiej”.

W stycz­niu prze­pro­wa­dzi­ła ona uda­ny atak haker­ski na stro­nę inter­ne­to­wą Bry­ga­dy Patrio­tycz­nej Ku Klux Kla­nu, nie­le­gal­nie ujaw­nia­jąc przy tym publicz­nie pozy­ska­ne nazwi­ska, adre­sy i inne wraż­li­we infor­ma­cje na temat jej domnie­ma­nych człon­ków. W ramach ata­ku zmie­nio­no też URL stro­ny z Klan331.com na JewishAntifa.com.

New­swe­ek zamie­ścił wypo­wie­dzi rzecz­ni­ka Hay­alim Almo­nim, ukry­wa­ją­ce­go się pod pseu­do­ni­mem JewA­non. Przy­znał on, że to raczej nowa gru­pa haker­ska, w więk­szo­ści zło­żo­na z osób z Izra­ela, choć ma też swo­ich człon­ków w Euro­pie i w USA. Jej dzia­łal­ność wymie­rzo­na jest głów­nie w śro­do­wi­ska ame­ry­kań­skich bia­łych supre­ma­ty­stów, a moty­wo­wa­na jest m.in. zamiesz­ka­mi w Waszyng­to­nie z począt­ku tego roku.

„(…) Sta­ny Zjed­no­czo­ne są jedy­nym zna­nym nam kra­jem, w któ­rym bia­łym nacjo­na­li­stom powio­dło się prze­pro­wa­dze­nie powsta­nia na pań­stwo­wym Kapi­to­lu. Stąd obec­nie sku­pia­my się na tym kra­ju. Dla dobra świa­ta nie może­my pozwo­lić, by USA popa­dły w faszyzm” – twier­dzi rzecz­nik grupy.

Wia­do­mo też, że gru­pa pla­nu­je kolej­ne dzia­ła­nia haker­skie wzglę­dem osób i orga­ni­za­cji w USA uzna­wa­nych na powią­za­ne z neo­na­zi­zmem czy bia­łym suprematyzmem.

Przed­sta­wi­ciel Hay­alim Almo­nim oświad­czył też, że jego orga­ni­za­cja nie widzi pro­ble­mu w tym, by okre­ślać ich jako anti­fę. Zazna­czył, że ten akro­nim „bar­dzo dokład­nie opi­su­je” ich działalność.„W Sta­nach Zjed­no­czo­nych Anti­fa pró­bo­wa­ła ostrzec was przez rosną­cym zagro­że­niem ze stro­ny bia­łe­go nacjo­na­li­zmu. Media w odpo­wie­dzi nie­spra­wie­dli­wie ją demo­ni­zo­wa­ły, igno­ru­jąc rosną­ce zagro­że­nie bia­łe­go nacjo­na­li­zmu” – twier­dzi rzecz­nik gru­py haker­skiej. Dodał, że celem są „nie­bez­piecz­ni faszy­ści będą­cy zagro­że­niem ter­ro­ry­stycz­nym”, któ­rym już dłu­żej nie moż­na pozwo­lić na ukry­wa­nie się w cieniu.

Dodaj­my, że „Hay­alim Almo­nim” to zara­zem tytuł książ­ki doty­czą­cej dzia­łal­no­ści Lechi, żydow­skiej orga­ni­za­cji zbroj­nej sto­su­ją­cej meto­dy ter­ro­ry­stycz­ne, autor­stwa jed­ne­go z jej głów­nych dowód­ców, Jaako­wa Banai (uro­dzo­ne­go w Baranowiczach).

New­swe­ek / msn.com / Kresy.pl