Ofi­cer służ­by zagra­nicz­nej Fritz Berg­gren pro­wa­dzi stro­nę inter­ne­to­wą, na któ­rej okre­śla Żydów jako „nasie­nie węża” i „potom­stwo żmij” i wzy­wa Euro­pej­czy­ków do „odzy­ska­nia krwi i wia­ry”. czy­ta­my w  World Isra­el News.

Ame­ry­kań­ska stro­na poli­tycz­na Poli­ti­co nie­daw­no ujaw­ni­ła dłu­gi ślad wpi­sów na blo­gu Frit­za Berg­gre­na na stro­nie, któ­rej uży­wa do pro­mo­wa­nia anty­se­mic­kich spisków

Berg­gren wzy­wa do two­rze­nia chrze­ści­jań­skich państw naro­do­wych i wzy­wa Euro­pej­czy­ków, aby „odzy­ska­li swo­ją krew i wia­rę, tak jak Czar­ni są dum­ni, a Laty­no­si mają bar­dzo sil­ne orga­ni­za­cje toż­sa­mo­ści krwi”.

Berg­gren jest zatrud­nio­ny jako urzęd­nik Depar­ta­men­tu Sta­nu USA i obec­nie pra­cu­je w jed­no­st­ce zaj­mu­ją­cej się spe­cjal­ny­mi wiza­mi imi­gra­cyj­ny­mi dla osób z Afganistanu,

Jego witry­na inter­ne­to­wa kon­cen­tru­je się na oba­wach, że bia­li ludzie zosta­ną „wyeli­mi­no­wa­ni”, o co obwi­nia  Żydów, i ruch Black Lives Mat­ter i Antifę.

Rzecz­nik Depar­ta­men­tu Sta­nu cyto­wa­ny przez Poli­ti­co odpo­wie­dział na pyta­nia doty­czą­ce poten­cjal­ne­go uka­ra­nia Berg­gre­na stwier­dze­niem: „ że są to oso­bi­ste poglą­dy i nie repre­zen­tu­ją poglą­dów Depar­ta­men­tu Stanu.”.

Były praw­nik Depar­ta­men­tu Sta­nu odpo­wie­dział Poli­ti­co, że tre­ści anty­se­mic­kie mogą być chro­nio­ne przez pierw­szą popraw­kę do kon­sty­tu­cji Sta­nów Zjed­no­czo­nych, któ­ra przy­zna­je Ame­ry­ka­nom pra­wo do wol­no­ści sło­wa. Według tego adwo­ka­ta Depar­ta­ment Sta­nu może nawet nie być w sta­nie uka­rać Berg­gre­na, jeśli swych tre­ści nie gene­ro­wał  w godzi­nach pra­cy lub uży­wał sprzę­tu będą­ce­go wła­sno­ścią rządu.