Pięk­na Kana­da Odci­nek 5 — Uwa­ga Niedźwiedź

Przed­sta­wia­my kolej­ny odci­nek z kana­łu Tom­ka w Kana­dzie od 6 lat miesz­ka­ją­ce­go w pięk­nej pro­win­cji Alberta

 

Jak roz­po­znać niedźwiedzia?
Pod­cho­dzi­my do niedź­wie­dzia i kopie­my go w tyłek po czym ucie­ka­my na drzewo,
Jeże­li niedź­wiedź nas goni i wcho­dzi za nami na drze­wo to jest czar­ny niedźwiedź.
Jeże­li niedź­wiedź nas goni i łamie drze­wo, to jest niedź­wiedź Grizzly.
Jeże­li niedź­wiedź nas goni a dooko­ła nie ma drzew, to jest niedź­wiedź polarny.
Jeże­li niedź­wiedź się nie rusza, to jest miś pluszowy.