Mini­ster obro­ny USA wydał 12 mar­ca memo­ran­dum dla kadry dowód­czej, w któ­rym naka­zu­je ochro­nę i pro­mo­wa­nie praw “les­bi­jek, gejów, osób bisek­su­al­nych, trans­pł­cio­wych, queer i inter­sek­su­ali­stów na całym świe­cie”. W doku­men­cie czytamy:

4 lute­go 2021 r. Pre­zy­dent wydał memo­ran­dum (TAB A) naka­zu­jąc wszyst­kim ame­ry­kań­skim depar­ta­men­tom i agen­cjom, któ­re anga­żu­ją się za gra­ni­cą lub są zaan­ga­żo­wa­ne w pomoc zagra­nicz­ną, pro­gra­my pomo­co­we i roz­wo­jo­we  pod­ję­cie sze­re­gu dzia­łań zwią­za­nych z pro­mo­wa­niem i ochro­ną praw czło­wie­ka;  les­bi­jek, gejów, osób bisek­su­al­nych, trans­pł­cio­wych, queero­wych i lnter­sek­su­al­nych (LGBTQI +).
Depar­ta­ment Obro­ny został uję­ty w Memo­ran­dum Pre­zy­den­ta jako zarów­no agen­cja zaan­ga­żo­wa­na za gra­ni­cą, jak i agen­cja zaan­ga­żo­wa­na w pomoc zagra­nicz­ną  i w pro­gra­my rozwojowe.
Zgod­nie z memo­ran­dum pre­zy­denc­kim, poli­ty­ka Depar­ta­men­tu Obro­ny powin­na mieć na celu poło­że­nie kre­su prze­mo­cy i dys­kry­mi­na­cji ze wzglę­du na orien­ta­cję sek­su­al­ną, toż­sa­mość płcio­wą lub eks­pre­sję płcio­wą lub cechy płcio­we, a DoD będzie dawać przy­kład w spra­wie pro­mo­wa­nia praw czło­wie­ka osób LGBTQI + na całym świecie. 

Aby reali­zo­wać tę poli­ty­kę i zgod­nie z zale­ce­nia­mi Memo­ran­dum Pre­zy­den­ta, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem i w ramach swo­ich obo­wiąz­ków, jed­nost­ki Depar­ta­men­tu Obrony

Reklama

• Wzmoc­nią ist­nie­ją­ce wysił­ki w celu zwal­cza­nia kry­mi­na­li­za­cji sta­tu­su LGBTQI + przez zagra­nicz­ne rzą­dy oraz wpro­wa­dzą i wzmoc­nią wysił­ki na rzecz zwal­cza­nia dyskryminacji,
homo­fo­bii , trans­fo­bii i nie­to­le­ran­cji ze wzglę­du na sta­tus lub zacho­wa­nie LGBTQI + .

• Roz­sze­rzą bie­żą­ce wysił­ki, aby zapew­nić regu­lar­ne kon­tak­ty Depar­ta­men­tu Obro­ny z rzą­da­mi, oby­wa­te­la­mi, przed­sta­wi­cie­la­mi spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go i sek­to­ra pry­wat­ne­go w celu pro­mo­wa­nia posza­no­wa­nia praw  LGBTQI + i zwal­cza­nia dyskryminacji.

(…)
• Wytę­żą wysił­ki we współ­pra­cy z inny­mi naro­da­mi, dwu­stron­nie oraz w ramach forów wie­lo­stron­nych i orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych, w celu: przeciwdziałania
dys­kry­mi­na­cji ze wzglę­du na sta­tus lub zacho­wa­nie LGBTQI +; posze­rze­nie liczby
kra­jów chęt­nych do wspie­ra­nia i obro­ny praw czło­wie­ka osób LGBTQI +;
wzmoc­nie­nie roli, w tym na forach mię­dzy­na­ro­do­wych, rzecz­ni­ków spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go dzia­ła­ją­cych w imie­niu praw czło­wie­ka osób LGBTQI +; oraz wzmoc­nią poli­ty­kę i pro­gra­my  insty­tu­cji mię­dzy­na­ro­do­wych, w tym w odnie­sie­niu do ochrony
szcze­gól­nie wraż­li­wych uchodź­ców LGBTQI + i osób ubie­ga­ją­cych się o azyl.