Minister obrony USA wydał 12 marca memorandum dla kadry dowódczej, w którym nakazuje ochronę i promowanie praw “lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, queer i interseksualistów na całym świecie”. W dokumencie czytamy:

4 lutego 2021 r. Prezydent wydał memorandum (TAB A) nakazując wszystkim amerykańskim departamentom i agencjom, które angażują się za granicą lub są zaangażowane w pomoc zagraniczną, programy pomocowe i rozwojowe  podjęcie szeregu działań związanych z promowaniem i ochroną praw człowieka;  lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, queerowych i lnterseksualnych (LGBTQI +).
Departament Obrony został ujęty w Memorandum Prezydenta jako zarówno agencja zaangażowana za granicą, jak i agencja zaangażowana w pomoc zagraniczną  i w programy rozwojowe.
Zgodnie z memorandum prezydenckim, polityka Departamentu Obrony powinna mieć na celu położenie kresu przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową lub ekspresję płciową lub cechy płciowe, a DoD będzie dawać przykład w sprawie promowania praw człowieka osób LGBTQI + na całym świecie.

Aby realizować tę politykę i zgodnie z zaleceniami Memorandum Prezydenta, zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach swoich obowiązków, jednostki Departamentu Obrony

• Wzmocnią istniejące wysiłki w celu zwalczania kryminalizacji statusu LGBTQI + przez zagraniczne rządy oraz wprowadzą i wzmocnią wysiłki na rzecz zwalczania dyskryminacji,
homofobii , transfobii i nietolerancji ze względu na status lub zachowanie LGBTQI + .

• Rozszerzą bieżące wysiłki, aby zapewnić regularne kontakty Departamentu Obrony z rządami, obywatelami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego w celu promowania poszanowania praw  LGBTQI + i zwalczania dyskryminacji.

(…)
• Wytężą wysiłki we współpracy z innymi narodami, dwustronnie oraz w ramach forów wielostronnych i organizacji międzynarodowych, w celu: przeciwdziałania
dyskryminacji ze względu na status lub zachowanie LGBTQI +; poszerzenie liczby
krajów chętnych do wspierania i obrony praw człowieka osób LGBTQI +;
wzmocnienie roli, w tym na forach międzynarodowych, rzeczników społeczeństwa obywatelskiego działających w imieniu praw człowieka osób LGBTQI +; oraz wzmocnią politykę i programy  instytucji międzynarodowych, w tym w odniesieniu do ochrony
szczególnie wrażliwych uchodźców LGBTQI + i osób ubiegających się o azyl.