Fir­ma wynaj­mu­ją­ca miesz­ka­nia Tri­con Resi­den­tial Inc. i Cana­da Pen­sion Plan Inve­st­ment Board pod­pi­sa­ły umo­wę o utwo­rze­niu spół­ki joint ven­tu­re w celu budo­wy blo­ków z miesz­ka­nia­mi do wynaj­mu w aglo­me­ra­cji Toronto.

Zgod­nie z umo­wą CPP Inve­st­ments wnie­sie do 350 mln dol., a Tri­con do 150 dol. USD.

Joint ven­tu­re będzie kon­cen­tro­wać się na roz­wo­ju miesz­kań na dłu­go­ter­mi­no­wym wynajem.

Tri­con będzie peł­nił funk­cję dewe­lo­pe­ra, asset mana­ge­ra i zarząd­cy nieruchomości.

Pierw­szy pro­jekt joint ven­tu­re jest reali­zo­wa­ny w cen­trum Toron­to i ma skła­dać się z dwóch wie­żow­ców o łącz­nej licz­bie 870 jed­no­stek mieszkalnych.

Budo­wa ma się roz­po­cząć na począt­ku przy­szłe­go roku, a zakoń­cze­nie pla­no­wa­ne jest na 2025 r.