Kumor: Podsumujmy przed lockdownem

Pod­su­muj­my, co nam mówią, kupy się to nie trzy­ma… Komen­tu­je Andrzej Kumor

 

Wykres licz­by hospi­ta­li­zo­wa­nych pacjen­tów z Covid na milion miesz­kań­ców — w dniu 25 marca

Izra­el — 97.

Kana­da — 61

https://ourworldindata.org/grapher/current-covid-hospitalizations-per-million