Z ankie­ty prze­pro­wa­dzo­nej przez Insty­tut Angu­sa Reida, wyni­ka, że ​​Kana­dyj­czy­cy wyda­ją się coraz bar­dziej roz­cza­ro­wa­ni swo­imi  przy­wód­ca­mi w prowincjach.

Pod­czas gdy co naj­mniej poło­wa respon­den­tów w Mani­to­bie i Saskat­che­wan stwier­dzi­ła, że ​​są zanie­po­ko­je­ni reak­cją pre­mie­ra na pan­de­mię, 65 pro­cent miesz­kań­ców Onta­rio i 75 pro­cent ankie­to­wa­nych w Alber­cie stwier­dzi­ło, że ich przy­wód­ca lub rząd pro­win­cji źle radzi sobie z pandemią.

Na pozio­mie fede­ral­nym dwóch na pię­ciu Kana­dyj­czy­ków (43 pro­cent) twier­dzi, że pre­mier Justin Tru­de­au dobrze pora­dził sobie z pan­de­mią, pod­czas gdy 52 pro­cent twier­dzi, że wyko­nał kiep­ską robotę.

Rok temu, w kwiet­niu 2020 roku, 78 pro­cent respon­den­tów uwa­ża­ło, że Ford dobrze sobie radzi z pandemią.

To spa­dło do 55 pro­cent w listo­pa­dzie tego roku, a w tym mie­sią­cu spa­dło do 32 procent.

Pre­mier Ford porów­nał obec­ną sytu­ację Onta­rio z sytu­acją w innych czę­ściach świa­ta, mówiąc dzien­ni­ka­rzom w pią­tek, że pro­win­cja jest w dobrym położeniu.

„Jeśli rozej­rzysz się po świe­cie, w Onta­rio jest teraz cał­kiem nie­źle” — powie­dział Ford.

Podob­nie ostat­nio spa­dła apro­ba­ta Kana­dyj­czy­ków dla spo­so­bu, w jaki Tru­de­au radzi sobie z pandemią.