Rząd Onta­rio wydał  dwa pil­ne naka­zy, aby pomóc zwięk­szyć moż­li­wo­ści opie­ki kry­tycz­nej w pro­win­cji, ponie­waż rosną­ca licz­ba przy­pad­ków COVID-19 nadal zagra­ża sys­te­mo­wi opie­ki zdrowotnej.

W komu­ni­ka­cie pra­so­wym opu­bli­ko­wa­nym w pią­tek wie­czo­rem pro­win­cja poin­for­mo­wa­ła, że naka­zy umoż­li­wią szpi­ta­lom prze­no­sze­nie pacjen­tów do innych szpi­ta­li bez ich zgody.

Naka­zy, któ­re weszły w życie w pią­tek, przy­zna­ją rów­nież orga­ni­za­cjom świad­czą­cym usłu­gi wspar­cia w zakre­sie opie­ki domo­wej i śro­do­wi­sko­wej oraz Onta­rio Health upraw­nie­nia do prze­no­sze­nia pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia i inne­go per­so­ne­lu do szpi­ta­li z wyso­ką licz­bą pacjen­tów z COVID-19.

Reklama

„Ponie­waż szpi­ta­le w Onta­rio sto­ją w obli­czu bez­pre­ce­den­so­wej pre­sji na kry­tycz­ną opie­kę medycz­ną pod­czas trze­ciej fali pan­de­mii COVID-19, nasz rząd podej­mu­je natych­mia­sto­we dzia­ła­nia, aby zapew­nić, że żad­ne zaso­by szpi­ta­li w Onta­rio nie pozo­sta­ną nie­wy­ko­rzy­sta­ne” — stwier­dza w oświad­cze­niu mini­ster zdro­wia Onta­rio Chri­sti­ne Elliott.

Pro­win­cja poda­ła, że ​​środ­ki te mają zwięk­szyć pojem­ność oddzia­łów inten­syw­nej opie­ki medycz­nej nawet o 1000 łóżek. Zosta­ły wyda­ne na14 dni, chy­ba że zosta­ną odwo­ła­ne lub przedłużone.

Naka­zy w nagłych wypad­kach zosta­ły wpro­wa­dzo­ne dzień po tym, jak więk­szość szpi­ta­li w Onta­rio zosta­ła poin­stru­owa­na, aby wstrzy­mać wszyst­kie ope­ra­cje planowe.

Według Mini­ster­stwa Zdro­wia w czwar­tek na oddzia­łach inten­syw­nej opie­ki medycz­nej w całej pro­win­cji prze­by­wa­ło  525 osób .

W pią­tek został usta­no­wio­ny nowy rekord — 541 osób .

Naj­now­sze dane z mode­lo­wa­nia w Onta­rio, opu­bli­ko­wa­ne w zeszłym tygo­dniu, wska­zu­ją, że obło­że­nie OIOM‑u może pod koniec mie­sią­ca osią­gnąć pra­wie 800 osób dziennie .

W bada­niu opu­bli­ko­wa­nym we wrze­śniu przez Cana­dian Medi­cal Asso­cia­tion Jour­nal osza­co­wa­no, że opóź­nie­nia lecze­nia pla­no­we­go w pierw­szej fali spo­wo­do­wa­ło zale­gło­ści w licz­bie ponad 184 000 ope­ra­cji. Ich zli­kwi­do­wa­nie może zająć ponad 84 tygodnie.