Z ini­cja­ty­wy stro­ny ame­ry­kań­skiej, mini­ster spraw zagra­nicz­nych Zbi­gniew Rau prze­pro­wa­dził z sekre­ta­rzem sta­nu USA, Anto­nym J. Blin­ke­nem, roz­mo­wę na bie­żą­ce tema­ty w agen­dzie trans­atlan­tyc­kiej. Roz­mo­wa doty­czy­ła m.in. odpo­wie­dzi Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go na dzia­ła­nia Fede­ra­cji Rosyj­skiej na Ukra­inie oraz para­me­trów obec­no­ści NATO w Afganistanie.

Roz­mów­cy oce­ni­li jako wyso­ce nie­po­ko­ją­ce i zagra­ża­ją­ce bez­pie­czeń­stwu mię­dzy­na­ro­do­we­mu bez­pre­ce­den­so­we, jeśli cho­dzi o zakres od 2014 r., zwięk­sze­nie rosyj­skiej obec­no­ści i aktyw­no­ści woj­sko­wej przy wschod­niej gra­ni­cy Ukra­iny oraz na tere­nie Pół­wy­spu Krym­skie­go oku­po­wa­ne­go przez Fede­ra­cję Rosyj­ską. Pod­kre­śli­li zara­zem, że powyż­szą sytu­ację dodat­ko­wo pogar­sza brak kon­struk­tyw­nej reak­cji Fede­ra­cji Rosyj­skiej na dyplo­ma­tycz­ne ini­cja­ty­wy mają­ce na celu deeska­la­cję napię­cia i reduk­cję ryzyka.

Mini­stro­wie z nie­po­ko­jem odnie­śli się do kon­cen­tra­cji wojsk Fede­ra­cji Rosyj­skiej w rejo­nie Don­ba­su oraz na gra­ni­cy z Ukra­iną. Tego typu dzia­ła­nia dopro­wa­dza­ją do pola­ry­za­cji sytu­acji w Don­ba­sie, któ­ra w ostat­nim cza­sie ule­ga znacz­ne­mu pogor­sze­niu. Sze­fo­wie dyplo­ma­cji USA i Pol­ski zgo­dzi­li się co do koniecz­no­ści dal­sze­go wspie­ra­nia Ukra­iny w obli­czu rosyj­skiej agre­sji. Uzna­li za koniecz­ne pod­ję­cie dzia­łań – w tym sank­cyj­nych — mają­cych na celu nakło­nić Fede­ra­cję Rosyj­ską do łago­dze­nia napię­cia w rela­cjach z Ukra­iną oraz peł­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia w reali­za­cję Poro­zu­mień Mińskich.

Reklama

Mini­ster Rau poin­for­mo­wał sekre­ta­rza Blin­ke­na o rezul­ta­tach jego wizy­ty w Kijo­wie na Ukra­inie 8 kwiet­nia br., poświę­co­nej kwe­stiom pola­ry­za­cji w ostat­nim cza­sie kon­flik­tu w Don­ba­sie. Szef Pol­skiej Dyplo­ma­cji pod­kre­ślił, że Pol­ska, obej­mu­jąc w 2022 r. prze­wod­nic­two w OBWE, szcze­gól­ną uwa­gę zwró­ci na kwe­stie kon­flik­tu na wscho­dzie Ukra­iny. Mini­stro­wie zgo­dzi­li się, że zacho­wa­nie inte­gral­no­ści tery­to­rial­nej Ukra­iny jest kwe­stią naj­wyż­sze­go zna­cze­nia, a jej gra­ni­ce nie mogą być przez niko­go kwestionowane.

Mini­stro­wie omó­wi­li tak­że kwe­stię dal­sze­go zaan­ga­żo­wa­nia NATO w Afga­ni­sta­nie oraz przy­szło­ści misji Reso­lu­te Sup­port. Zgo­dzi­li się co do potrze­by dal­sze­go wspie­ra­nia afgań­skie­go pro­ce­su poko­jo­we­go i dzia­łań na rzecz sta­bi­li­za­cji sytu­acji w tym kraju.

 

Biu­ro Rzecz­ni­ka Prasowego
Mini­ster­stwo Spraw Zagranicznych