15 kwiet­nia fede­ral­ny sąd ape­la­cyj­ny uznał ape­la­cję rzą­du fede­ral­ne­go w spra­wie decy­zji sądu z lip­ca 2020 doty­czą­cej spo­ru mię­dzy Cana­dian Coun­cil for Refu­ge­es i rzą­dem fede­ral­nym, repre­zen­to­wa­nym przez depar­ta­ment imi­gra­cji, uchodź­ców i oby­wa­tel­stwa. W kon­se­kwen­cji sto­so­wa­nie prze­pi­sów STCA (Safe Third Coun­try Agre­ement) na kana­dyj­skich i ame­ry­kań­skich lądo­wych przej­ściach gra­nicz­nych pozo­sta­je utrzymane.

STCA funk­cjo­nu­je od 16 lat. W cią­gu ostat­nich trzech lat Kana­da przy­ję­ła więk­szą licz­bę uchodź­ców niż jaki­kol­wiek inny kraj. Otta­wa twier­dzi, że chce poma­gać oso­bom ucie­ka­ją­cym przed prze­śla­do­wa­niem i kon­flik­tem w kra­ju pocho­dze­nia, a STCA daje pod­sta­wy do funk­cjo­no­wa­nia spra­wie­dli­we­go sys­te­mu ochro­ny uchodźców.

STCA nie pozwa­la oso­bom prze­kra­cza­ją­cym gra­ni­cę z USA na przej­ściach lądo­wych pro­sić o azyl, gdyż USA są kra­jem “bez­piecz­nym” z powo­du luki praw­nej mogą one jed­na ubie­gać się o sta­tus uchodź­cy, jeśli gra­ni­cę lądo­wą prze­kro­czy­ły poza wyzna­czo­ny­mi punk­ta­mi kon­tro­li — stąd napływ uchodź­ców do Quebe­cu przez tzw zie­lo­ną gra­ni­cę. Sytu­acja uzna­ją­ca USA za kraj bez­piecz­ny — w związ­ku z tym za odpo­wied­ni do ubie­ga­nia się o sta­tus uchodź­cy w pierw­szej kolej­no­ści zosta­ła w ten spo­sób zatwier­dzo­na przez sąd.

Reklama