Poli­cja w Toron­to zapo­wia­da że od czwart­ku roz­pocz­nie nowe podej­ście do egze­kwo­wa­nia naka­zu pozo­sta­wa­nia w domu.

We wszyst­kich szes­na­stu komi­sa­ria­tach zosta­ną powo­ła­ne spe­cjal­ne zespo­ły, któ­rych „pod­sta­wo­wą funk­cją będzie inter­wen­cja w przy­pad­ku dużych zgro­ma­dzeń, zarów­no wewnątrz, jak i na zewnątrz”.

Zespo­ły będą koor­dy­no­wa­ne przez cen­tral­ne dowódz­two,  co w razie potrze­by umoż­li­wi funk­cjo­na­riu­szom roz­miesz­cze­nie poza gra­ni­ca­mi pod­le­gły­mi dane­go rejonu.

Poli­cja  ​​skon­cen­tru­je się na dużych zgro­ma­dze­niach, gdzie są nie­prze­strze­ga­ne naka­zy epi­de­micz­ne, ze „szcze­gól­nym naci­skiem na   impre­zy w wyna­ję­tych miesz­ka­niach lub w barach i restauracjach”.

„COVID-19 jest teraz kwe­stią zdro­wia publicz­ne­go i bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go stwier­dził szef poli­cji Toron­to James Ramer w śro­do­wym oświad­cze­niu.  Toron­to Poli­ce Servi­ce będzie współ­pra­co­wać z urzęd­ni­ka­mi miej­ski­mi i Toron­to Public Health w celu wyeg­ze­kwo­wa­nia środ­ków, któ­re pomo­gą spo­wol­nić szyb­kie roz­prze­strze­nia­nie się COVID- 19, któ­ry zagra­ża bez­pie­czeń­stwu publicznemu ”.

Poli­cja pod­kre­śli­ła, że ​​nie będzie prze­pro­wa­dzać wyryw­ko­wych zatrzy­mań ludzi i samo­cho­dów. Poli­cja potwier­dzi­ła rów­nież, że pra­cow­ni­cy nie muszą mieć dowo­du od  pra­co­daw­cy, że podró­żu­ją do lub z miej­sca pracy.

Poli­cja oświad­czy­ła, że ​​nie będzie wcho­dzić do domów wyłącz­nie w celu spraw­dze­nia zgod­no­ści z naka­zem pozo­sta­wa­nia w miesz­ka­niu. „Funk­cjo­na­riu­sze mogą jed­nak wejść na teren pose­sji, jeśli mają uza­sad­nio­ne i praw­do­po­dob­ne pod­sta­wy, aby sądzić, że doszło do naru­sze­nia prze­pi­sów, na przy­kład dla zba­da­nia skar­gi wnie­sio­nej z powo­du hała­su.  Poli­cja stwier­dzi­ła, że ​​jeśli ktoś odmó­wi iden­ty­fi­ka­cji w celu wysta­wie­nia man­da­tu  może zostać zatrzy­ma­ny, a w nie­któ­rych przy­pad­kach oskar­żo­ny o utrud­nia­nie pra­cy funk­cjo­na­riu­szo­wi policji.

Nakaz doty­czą­cy pozo­sta­nia w domu w Onta­rio , któ­ry zgod­nie z pra­wem zezwa­la ludziom na wyj­ście tyl­ko z waż­ne­go powo­du, obo­wią­zu­je do co naj­mniej 20 maja.