Personel wojskowy pomoże w szpitalach Ontario

Rząd Kana­dy zatwier­dził wnio­sek  Onta­rio o wysła­nie żoł­nie­rzy Kana­dyj­skich Sił Zbroj­nych do szpi­ta­li ogar­nię­tych COVID-19.

Pro­ku­ra­tor gene­ral­na Sylvia Jones potwier­dzi­ła, że ​​w pią­tek rząd Onta­rio zwró­cił się do rzą­du fede­ral­ne­go o wyspe­cja­li­zo­wa­ne pie­lę­gniar­ki, któ­re mogą poma­gać na oddzia­le inten­syw­nej tera­pii, a tak­że o inny per­so­nel medyczny.

Jones doda­ła w oświad­cze­niu wyda­nym przez jej biu­ro, że rząd Onta­rio pra­co­wał ostat­nio nad „wska­za­niem per­so­ne­lu medycz­ne­go”, któ­ry mógł­by zostać wysła­ny do prowincji.

Reklama

Jones powie­dzia­ła, że jak dotąd kon­kret­na licz­ba osób roz­miesz­czo­nych w Onta­rio nie zosta­ła określona.

Tym­cza­sem Nowa Fun­dlan­dia ogło­si­ła w ponie­dzia­łek, że wyśle ​​dzie­wię­ciu pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia , w tym żonę pre­mie­ra, do Onta­rio, aby pomóc w opie­ce nad pacjen­ta­mi z COVID-19.

Ocze­ku­je się, że przy­bę­dą do Onta­rio we wtorek.

Hospi­ta­li­za­cje zwią­za­ne z COVID-19 nadal rosną w Onta­rio, a 2271 osób jest w szpi­ta­lach z powo­du tej cho­ro­by. Spo­śród tych pacjen­tów 877 prze­by­wa na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii, a 605 oddy­cha przy pomo­cy respiratora.