Wio­sna, wio­sna, wio­sna maj już na pro­gu i będzie moż­na zro­bić pierw­szy majo­wy pik­nik. Pan­de­mia w odwro­cie, choć nie wszę­dzie, ale w wie­lu kra­jach osób zaszcze­pio­nych jest już na tyle dużo, że powo­li osią­ga­my odpor­ność stad­ną. Więc może majo­wa wyciecz­ka lub ogro­do­wy pik­nik, zapra­szam oto kil­ka pomysłów.

FRANCUSKIE PASZTECIKI Z MIĘSEM

to spo­sób na wyko­rzy­sta­nie ugo­to­wa­ne­go wcze­śniej mię­sa, któ­re zawi­ja­my w cia­sto francuskie

Reklama

ugotowane/upieczone mię­so z kur­cza­ka- 250 g

pie­czar­ki- 250 g

cebu­la- 1 duża

jaj­ka- 2 szt.

cia­sto fran­cu­skie- 1 duży arkusz

chi­li, bazy­lia, czo­snek, pieprz, sól- do smaku

olej- do smażenia

sezam, przy­pra­wa pro­wan­sal­ska- do posypania

        Pokro­jo­ną cebu­lę szkli­my na oli­wie, następ­nie doda­je­my pokro­jo­ne w pla­stry pie­czar­ki i pod­sma­ża­my do zaru­mie­nie­nia się pie­cza­rek. Mię­so wraz z pie­czar­ka­mi mie­li­my, doda­je­my 1 jaj­ko, dopra­wia­my i wyra­bia­my masę. Cia­sto fran­cu­skie nale­ży roz­wał­ko­wać, następ­nie kro­imy wzdłuż na pół i przy samej kra­wę­dzi nakła­da­my dość ‘gru­bą’ ilość masy i całość zawi­ja­my w rulon. W taki sam spo­sób postę­pu­je­my z dru­gim cia­stem fran­cu­skim. Zro­lo­wa­ne cia­sto kro­imy na 8 kawał­ków, sma­ru­je­my roz­beł­ta­nym jaj­kiem, posy­pu­je­my seza­mem oraz przy­pra­wą pro­wan­sal­ską. Pie­cze­my w 200 stop­niach przez 25 minut.

SALSA PICO DE GALLO

Sztu­ką w tej sal­sie jest mary­no­wa­nie cebu­li i Jala­pe­no w limon­ce w soku na oko­ło 5 minut przed doda­niem pomi­do­rów i kolen­dry. Ist­nie­ją dwie sztucz­ki w tym przepisie:

1. Wszyst­ko posie­kaj ręcz­nie, to trwa tro­chę cza­su, ale jest tego warte

2. Mary­no­wa­nie jest tym, co czy­ni tę sal­sę wyjątkową.

Skład­ni­ki

    1 szklan­ka drob­no posie­ka­nej czer­wo­nej cebuli

    1 papry­ka jala­pe­no, drob­no posie­ka­na — lub wię­cej do smaku

    2 limon­ki tyl­ko sok

    2 1/2 szklan­ki pomi­do­rów posiekanych

    1/2 szklan­ki posie­ka­nej świe­żej kolendry

    1 łyżecz­ka soli

        W misce wymie­szaj czer­wo­ną cebu­lę, papry­kę jala­pe­no i sok z limon­ki. Odstaw na 5 minut. Wymie­szać z pomi­do­ra­mi romań­ski­mi, kolen­drą i solą; pozo­sta­wić na 15 minut, aby sma­ki się wymieszały.

PRZEPIS NA GRZANKI PIKNIKOWE

        Grzan­ki to zawsze dobry pomysł na prze­ką­skę, a skład­ni­ki mogą być napraw­dę dowol­ne. Tu poda­ję przy­kła­do­wy skład, inwen­cja nale­ży do Ciebie.

Skład­ni­ki:

1 dłu­ga bagiet­ka (lub 2 mniejsze)

1–2 pie­czar­ki

kil­ka pla­ster­ków wędliny

kil­ka pla­ster­ków żół­te­go sera

tar­ta mozzarella

mar­ga­ry­na ulu­bio­na lub masło

opcjo­nal­nie: ulu­bio­ne przyprawy

        Bagiet­kę kro­imy pod sko­sem na krom­ki ulu­bio­nej gru­bo­ści (u mnie oko­ło 1,5 cm). Sma­ru­je­my z obu stron bar­dzo cien­ką war­stwę mar­ga­ry­ny i ukła­da­my na suchej patel­ni. Gdy jed­na stro­na się zru­mie­ni, obra­ca­my na dru­gą, a na tej pod­pie­czo­nej ukła­da­my pla­ste­rek żół­te­go sera, pla­ste­rek wędli­ny, pla­ste­rek pie­czar­ki i posy­pu­je­my tar­tą moz­za­rel­lą. Patel­nię przy­kry­wa­my i na wol­nym ogniu pod­sma­ża­my całość, aż ser się roz­pu­ści, a spód przy­ru­mie­ni. Gotowe

PIECZARKI FASZEROWANE

– 8 dużych kape­lu­szy pie­cza­rek z nóż­ka­mi lub same kape­lu­sze i kil­ka małych sztuk grzybów

– pół cebuli

– ok. 3–4 dag sera ple­śnio­we­go lub star­te­go par­me­za­nu lub inne­go podobnego

– łyż­ka kla­ro­wa­ne­go masła

– łyż­ka sie­ka­nej natki pie­trusz­ki lub koperku

– sól, pieprz do smaku

        Kape­lu­sze pozba­wić nóżek, nóż­ki pokro­ić w kost­kę. Jeśli kupi­li­śmy same kape­lu­sze, w kost­kę kro­imy małe pie­czar­ki i cebu­lę. Wszyst­ko pod­sma­żyć na patel­ni, na łyż­ce kla­ro­wa­ne­go masła. Po pod­sma­że­niu zdjąć z patel­ni i wymie­szać z natką pie­trusz­ki lub sie­ka­nym koper­kiem, dodać nie­co soli i mie­lo­ne­go pieprzu.

        Pie­kar­nik usta­wić na 200 stopni.

        Ser ple­śnio­wy pokru­szyć, jeśli uży­wa­my par­me­za­nu lub inne­go sera – zetrzeć na drob­nej tar­ce. Na bla­sze uło­żyć kawa­łecz­ki masła.

Pod­sma­żo­ną cebu­lę i pie­czar­ki wymie­szać z okru­cha­mi ple­śnio­we­go sera.

        Kape­lu­sze opró­szyć solą, napeł­nić far­szem i uło­żyć na blasz­ce. Zapie­kać ok. 15 minut. Pod koniec zapie­ka­nia, jeśli uży­wa­my – posy­pać całość star­tym parmezanem.

Jeśli gril­lu­je­my na zewnątrz, pie­czar­ki moż­na uło­żyć na tac­kach lub zawi­nąć w alu­mi­nio­wą folię. Pycho­ta z majo­ne­zem i lek­kim pieczywem.

Smacz­ne­go!

Bogu­sław Sypień