Kana­dyj­scy far­ma­ceu­ci są „roz­cza­ro­wa­ni”, zanie­po­ko­je­ni zale­ce­nia­mi Natio­nal Advi­so­ry Com­mit­tee on Immu­ni­za­tion i oba­wia­ją się, że pod­sy­cą one wąt­pli­wo­ści co do szczepionek

Natio­nal Advi­so­ry Com­mit­tee on Immu­ni­za­tion wywo­łał w ponie­dzia­łek burzę lęku i obu­rze­nia stwier­dza­jąc, że szcze­pion­ki mRNA fir­my Pfi­zer-BioN­Tech i Moder­na są “ pre­fe­ro­wa­ne ”, ponie­waż szcze­pion­ki opar­te na wek­to­rach wiru­so­wych firm Oxford-Astra­Ze­ne­ca i John­son & John­son nio­są ze sobą nie­wiel­kie ryzy­ko zakrze­pów krwi
Kana­dyj­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Far­ma­ceu­tów twier­dzi, że rady kra­jo­we­go pane­lu w spra­wie szcze­pio­nek są “nie­przy­dat­ne” i praw­do­po­dob­nie utrud­nią wyszcze­pie­nie wystar­cza­ją­cej licz­by osób, aby zakoń­czyć pandemię.

Naro­do­wy Komi­tet Dorad­czy ds. Szcze­pień   prze­ka­zał pro­win­cjom nie­wią­żą­ce  zale­ce­nia, by szcze­pion­ki z wek­to­rem wiru­so­wym poda­wać wyłącz­nie u osób w wie­ku powy­żej 30 lat, któ­re są bar­dziej nara­żo­ne na zacho­ro­wa­nie na COVID-19.

Pre­mier Justin Tru­de­au komen­tu­jąc sytu­ację stwier­dził, że jedy­nym spo­so­bem na zakoń­cze­nie pan­de­mii przez Kana­dę jest jak naj­szyb­sze zaszcze­pie­nie każdego

Zale­ce­nie NACI jest sprzecz­ne z zale­ce­nia­mi Health Cana­da doty­czą­cy­mi otrzy­ma­nia pierw­szej zaofe­ro­wa­nej szcze­pion­ki, a Tru­de­au powie­dział we wto­rek, że rada ta nadal jest aktualna.

Kana­da ma otrzy­mać do 36 milio­nów dawek szcze­pio­nek mRNA w cią­gu naj­bliż­szych dwóch mie­się­cy — 24,2 milio­na Pfi­ze­ra i od 10 do 12 milio­nów od Moderna.