50-let­nia kobie­ta zmar­ła w Alber­cie z powo­du  kom­pli­ka­cji po otrzy­ma­niu szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca prze­ciw­ko Covid-19

Jest to dru­gi przy­pa­dek śmier­tel­ny trom­bo­cy­to­pe­nii wywo­ła­nej szcze­pion­ką (VITT) w Kana­dzie i jedy­ny  zgon w Alber­cie zwią­za­ny ze szcze­pion­ką AstraZeneca.

54-let­nia kobie­ta z Quebe­cu zmar­ła 27 kwiet­nia z powo­du VITT rów­nież po zaszcze­pie­niu Astra Zeneca.

REKLAMA

Dr Deena Hin­shaw poin­for­mo­wa­ła o śmier­ci we wto­rek wie­czo­rem na Twit­te­rze. Powie­dzia­ła, że ​​z uwa­gi na posza­no­wa­nie pry­wat­no­ści żad­ne dal­sze infor­ma­cje o przy­pad­ku nie zosta­ną przekazane.

Według Hin­shaw do tej pory w pro­win­cji poda­no 253 000 dawek pre­pa­ra­tu Astra­Ze­ne­ca lub Covi­Shield, któ­re są identyczne

Sie­dem przy­pad­ków VITT zosta­ło potwier­dzo­nych w Kana­dzie na 1,7 milio­na osób, któ­re otrzy­ma­ły AstraZeneca.

Głów­ny lekarz w Alber­cie przy­po­mnia­ła, że ryzy­ko śmier­ci lub innych poważ­nych skut­ków po szcze­pie­niu jest nie­zwy­kle rzadkie.

Tym­cza­sem pre­mier Justin Tru­de­au powie­dział we wto­rek Kana­dyj­czy­kom , że jeśli chcą, aby ta pan­de­mia dobie­gła koń­ca, nadal muszą się wyszcze­piać tak szyb­ko, jak to możliwe.

Tru­de­au, któ­ry 23 kwiet­nia sam przy­jął Astra­Ze­ne­ca, zapew­nił że nie żału­je tego.