Dru­gi z czte­rech nowych mostów Port Lands sta­no­wią­cych część pro­jek­tu Water­front Toron­to, któ­ry ma zostać ukoń­czo­ny w 2024 roku wpły­nął we wto­rek do por­tu w Toron­to koń­cząc dłu­gą dro­gę z Hali­fa­xu Ważą­ca 650 ton i mie­rzą­cy 83 metry dłu­go­ści zachod­nia część mostu Com­mis­sio­ners Stre­et to naj­now­sza kon­struk­cja, któ­ra przy­by­ła z Hali­fax. Dru­ga poło­wa ma przy­pły­nąć latem,

Most połą­czy Com­mis­sio­ners Stre­et z Don Roadway. Dwa mosty będą znaj­do­wać się przy Cher­ry Stre­et North, a dru­gi przy Cher­ry Stre­et South.

Pro­jekt obej­mu­je nowe szla­ki i par­ki, a obszar będzie zabez­pie­czo­ny przed powo­dzia­mi, któ­re tak czę­sto doskwie­ra­ją miesz­kań­com Wysp Torontońskich

Reklama