W sobo­tę 15 maja w Bra­ma­lea Civic Cen­ter uru­cho­mio­ny zosta­nie punkt szcze­pień anty­co­vi­do­wych dla miesz­kań­ców Mis­sis­sau­gi, któ­rzy “iden­ty­fi­ku­ją się jako czarni”.

„Rozu­mie­my, że wie­le osób ze spo­łecz­no­ści czar­nej, afry­kań­skiej i kara­ib­skiej jest nie­zde­cy­do­wa­nych, a nawet opor­nych na szcze­pie­nia” — twier­dzi Ange­la Car­ter, dyrek­tor wyko­naw­czy Roots Com­mu­ni­ty Services.

„Naszą rolą jest dostar­cza­nie fak­tycz­nych infor­ma­cji, któ­re pomo­gą człon­kom spo­łecz­no­ści w podej­mo­wa­niu świa­do­mych decy­zji, aby zapew­nić sobie i swo­im bli­skim bez­pie­czeń­stwo. Jeśli posta­no­wią się zaszcze­pić, chce­my, aby cały pro­ces był jak najłatwiejszy ”.

reklama

Przy­chod­nia zapew­ni “pozy­tyw­ne warun­ki szcze­pień” oso­bom, któ­re iden­ty­fi­ku­ją się jako czar­ne (np. Czar­no­skó­rzy Kana­dyj­czy­cy, Afry­ka­nie,  , Afro-Laty­no­sów, Afro-rdzen­ni miesz­kań­cy itp.) i miesz­ka­ją w dziel­ni­cy Mal­ton w Bramp­ton i w Mississaudze.

“Pozy­tyw­ne śro­do­wi­sko” obej­mu­je czar­no­skó­rych pra­cow­ni­ków i wolon­ta­riu­szy, w tym osób wyko­nu­ją­cych szcze­pie­nia. W kli­ni­ce będzie rów­nież pusz­cza­na  muzy­ka zwią­za­na z czar­ną kul­tu­rą. Orga­ni­za­cje spo­łecz­ne będą tak­że pro­wa­dzić dzia­ła­nia, aby wspie­rać zaufa­nie do szcze­pio­nek i poma­gać  doko­ny­wa­niu rezerwacji.

Kwa­li­fi­ku­ją się wyłącz­nie miesz­kań­cy Peel w wie­ku 18 i wię­cej lat, któ­rzy iden­ty­fi­ku­ją się jako czar­ni (np. Czar­no­skó­rzy Kana­dyj­czy­cy, Afry­ka­nie, z Kara­ibów, Afro-Laty­no­sów, Afro-rdzen­ni miesz­kań­cy itp.) i miesz­ka­ją w Bramp­ton lub Mal­ton (L4T, L6P, L6R, L6S, L6T , L6V, L6W, L6X, L6Y, L6Z, L7A)

Oso­by, któ­re speł­nia­ją kry­te­ria kwa­li­fi­ka­cyj­ne, mogą umó­wić się na wizy­tę szcze­pień, odwie­dza­jąc stro­nę rootscs.org/covid-19 .

Przy­chod­nia  dzia­ła we współ­pra­cy mię­dzy Roots Com­mu­ni­ty Servi­ces, Wel­l­fort Com­mu­ni­ty Health Servi­ces, Black Health Task For­ce of Peel, Black Health Allian­ce, Black Phy­si­cians Asso­cia­tion of Onta­rio, Region of Peel Public Health i Onta­rio Mini­stry of Health.