Medyczna segregacja rasowa w Mississaudze

Rasi­stow­skie kry­te­ria świad­cze­nia pomo­cy medycz­nej w Mis­sis­sau­dze — wkra­cza­my w erę medycz­nej segre­ga­cji rasowej.
Awa­ria ruro­cią­gu w USA — nie zda­je­my sobie spra­wy jak bar­dzo nasza infra­struk­tu­ra jest zagrożona
Wła­dze Kana­dy odbie­ra­ją nam moż­li­wość lecze­nia covi­du iwer­mek­ty­ną, ska­zu­jąc na wła­sne błę­dy i eks­pe­ry­men­ty w podej­ściu do pandemii.
Komen­tu­je Andrzej Kumor

Reklama