Zdję­cie olbrzy­mie­go pnia sta­re­go drze­wa prze­wo­żo­ne­go cię­ża­rów­ką na Van­co­uver Island wywo­ła­ło obu­rze­nie na całym świe­cie. Pień jest tak sze­ro­ki, jak nacze­pa cię­ża­rów­ki i sta­no­wi jej jedy­ny ładunek.

Rzecz­nik pra­so­wy mini­ster­stwa leśnic­twa z Kolum­bii Bry­tyj­skiej potwier­dził, że takie drze­wo rze­czy­wi­ście zosta­ło ścię­te w pół­noc­nej czę­ści wyspy mię­dzy mar­cem a poło­wą sierp­nia 2020 roku. Było to kil­ka mie­się­cy przed wpro­wa­dze­niem nowych zasad ochro­ny sta­rych gigan­tycz­nych drzew. Spe­cial Tree Pro­tec­tion Regu­la­tion weszło w życie 11 wrze­śnia 2020 roku. Chro­ni wszyst­kie ogrom­ne drze­wa, nie­za­leż­nie od gatun­ku. Obec­nie po zmia­nie prze­pi­sów ścię­cie drze­wa takich roz­mia­rów, jak to przed­sta­wio­ne na zdję­ciu, było­by nie­le­gal­ne. Kary za wycin­kę się­ga­ją 100 000 dol.

Mini­ster­stwo wyja­śni­ło, że drze­wo zosta­ło prze­wie­zio­ne do Lower Main­land w celu skła­do­wa­nia, a potem było sprze­da­ne do Port Alber­ni do prze­rób­ki i wła­śnie tam było przewożone.

reklama

Autor­ką zdję­cia jest Lor­na Beecroft. Foto­gra­fia tra­fi­ła od razu do mediów spo­łecz­no­ścio­wych. przez pierw­sze dwa dni prze­ka­za­no ją dalej 15 000 razy na twit­te­rze i 18 000 razy na fejs­bu­ku. Wypo­wia­da­ły się oso­by m.in. z Japo­nii, Danii i Niemiec.

Beecroft mówi, że zro­bi­ła zdję­cie, bo nie wie­rzy­ła wła­snym oczom. Nigdy nie widzia­ła tak olbrzy­mie­go pnia, “to drze­wo mogło mieć z 1000 lat”. Doda­je, że pra­co­wa­ła w prze­my­śle drzew­nym w Inte­rio­rze i gene­ral­nie nie sprze­ci­wia się wycin­ce, ale tak sta­re drze­wa powin­ny być chro­nio­ne. Dzi­wi się, że ścię­to tak wiel­kie drze­wo, gdy nie­da­le­ko trwa­ją pro­te­sty eko­lo­gów. W innej czę­ści Van­co­uver Island, nie­da­le­ko Port Ren­frew, nie­daw­no aresz­to­wa­no 127 osób. Gru­pa chcia­ła zatrzy­mać legal­ną wycin­kę pro­wa­dzo­ną przez fir­mę Teal-Jones.

Oka­za­ło się, że drze­wo tra­fi do tar­ta­ku w Port Alber­ni i będzie surow­cem do budo­wy czę­ści do gitar w rodzin­nej fir­mie Aco­ustic Woods Ltd. Ed Dicks z Aco­ustic Woods mówi, że będzie moż­na z nie­go zro­bić 3000 pudeł rezo­nan­so­wych. Wyja­śnia, że kupu­jąc drew­no pra­cow­ni­cy nie wybie­ra­ją drze­wa, z któ­re­go ma pochodzić.