W nie­dzie­lę, 6 czerw­ca Szpi­tal Cor­tel­luc­ci w Vau­ghan zosta­nie ofi­cjal­nie otwar­ty jako szpi­tal z peł­nym zakre­sem usług. Pla­ców­ka ma obsłu­gi­wać zachod­ni region York, pier­wot­nie otwar­ta zosta­ła w lutym jako dedy­ko­wa­ny ośro­dek lecze­nia COVID-19.

Szpi­tal Cor­tel­luc­ci Vau­ghan był pierw­szym nowym szpi­ta­lem, któ­ry został wybu­do­wa­ny w Onta­rio od 30 lat  Ope­ra­tor Mac­ken­zie Health twier­dzi, że inwe­sty­cja kosz­to­wa­ła oko­ło 1,7 miliar­da dola­rów, w tym 1,3 miliar­da od rzą­du Onta­rio. Szpi­tal dys­po­nu­je 350 łóżkami.

Nie­któ­re z pro­gra­mów, któ­re są prze­no­szo­ne ze szpi­ta­la Mac­ken­zie Rich­mond Hill, to pro­gram Kobie­ta i Dziec­ko, Inpa­tient Men­tal Health i Inpa­tient Inte­gra­ted Stroke.

reklama

W nie­dzie­lę o godz. 10.00 zosta­nie rów­nież otwar­ty oddział ratun­ko­wy EMERGENCY.