Obroń­cy praw loka­to­rów wzy­wa­ją Onta­rio do przy­wró­ce­nia zaka­zu eks­mi­sji, któ­ry wygasł w śro­dę, wraz z pro­win­cyj­nym  naka­zem pozo­sta­wa­nia w domu.

Argu­men­tu­ją, że utra­ta miesz­ka­nia pod­czas pan­de­mii sta­no­wi zagro­że­nie życia, suge­ru­ją zawie­sze­nie eks­mi­sji, o ile pozo­sta­ną w mocy obo­wią­zu­ją­ce na tere­nie pro­win­cji ogra­ni­cze­nia COVID-19.

„Pozo­sta­wa­nie wszyst­kich w domu jest jed­nym z naj­waż­niej­szych środ­ków zdro­wia publicz­ne­go pod­czas pan­de­mii”, stwier­dza w oświad­cze­niu ACORN Cana­da, gru­pa obro­ny praw rodzin o niskich i śred­nich docho­dach. „Wie­my, że pan­de­mia jesz­cze się nie skończyła”.

reklama

Rząd wstrzy­mał wszyst­kie eks­mi­sje, gdy w kwiet­niu nało­żył nakaz pozo­sta­nia w domu w związ­ku z rosną­cą licz­bą przy­pad­ków COVID-19. Cho­ciaż nakaz ten zakoń­czył się w śro­dę, wraz z zaka­zem eks­mi­sji, zde­cy­do­wa­na więk­szość ogra­ni­czeń doty­czą­cych zdro­wia publicz­ne­go pozostaje.

Prze­słu­cha­nia w spra­wie eks­mi­sji toczą się nawet wte­dy, gdy obo­wią­zu­je zakaz. Koniec zaka­zu ozna­cza, że ​​sze­ry­fo­wie mogą ponow­nie egze­kwo­wać naka­zy eksmisji.

Gru­pa wspie­ra­ją­ca loka­to­rów Keep Your Rent, ostrze­ga, że ​​koniec zaka­zu praw­do­po­dob­nie spo­wo­du­je falę eksmisji.