Air Cana­da zapo­wia­da , że w przy­szłym mie­sią­cu roz­pocz­nie loty  do Rzy­mu we Wło­szech   bez koniecz­no­ści pod­da­wa­nia się kwa­ran­tan­nie po przy­lo­cie warun­kiem będzie jed­nak nega­tyw­ny test na Covid wyko­na­ny 48 h przed odlo­tem i kolej­ny po przylocie.

Według infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej linii, loty takie roz­pocz­ną się 2 lip­ca i

Obec­nie podró­żu­ją­cy do Włoch muszą wyka­zać nega­tyw­ny test uzy­ska­ny na trzy dni przed przy­jaz­dem i  izo­lo­wać się przez 10 dni po wylą­do­wa­niu – prze­pro­wa­dza­jąc kolej­ny test na COVID-19 pod koniec tego okresu.

Wło­skie Mini­ster­stwo Zdro­wia zakla­sy­fi­ko­wa­ło loty „prze­te­sto­wa­nych na COVID” jako „loty, któ­re zosta­ły zatwier­dzo­ne przez Mini­ster­stwo Zdro­wia na mocy spe­cjal­ne­go rozporządzenia”.

Według mini­ster­stwa loty prze­te­sto­wa­ne pod kątem COVID już dzia­ła­ją z kil­ku miast w USA. Poza Kana­dą dopusz­czo­no rów­nież spraw­dzo­ne loty z Japo­nii i Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tów Arabskich.