Wol­ność sprzy­ja róż­no­rod­no­ści a róż­no­rod­ność ma war­tość ewo­lu­cyj­ną — mówi Andrzej Kumor