Pomi­mo zaka­że­nia ponad 150 milio­nów ludzi na całym świe­cie, ponow­ne zaka­że­nia SARS-CoV‑2 są rzad­ko­ścią. Ryzy­ko dru­giej infek­cji w popu­la­cji, któ­ra wyzdro­wia­ła z COVID-19, ma klu­czo­we zna­cze­nie dla popra­wy zarzą­dza­nia kwa­ran­tan­ną i opty­ma­li­za­cji trwa­ją­cej kam­pa­nii szcze­pień. Odno­to­wa­no odse­tek ponow­nych zaka­żeń wśród pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, ale odse­tek ponow­nych zaka­żeń w popu­la­cji ogól­nej jest mniej wyraź­ny. Zba­da­no więc czę­stość wystę­po­wa­nia pier­wot­ne­go zaka­że­nia i rein­fek­cji SARS-CoV‑2 u osób, któ­re pod­czas pierw­szej fali pan­de­mii we Wło­szech (luty-lipiec 2020 r.) prze­szły bada­nie PCR.

W okre­sie obser­wa­cji potwier­dzo­no tyl­ko 5 ponow­nych zaka­żeń wśród 1579 pacjen­tów, któ­rzy już wcze­śniej byli zaka­że­ni. Śred­ni odstęp cza­su mię­dzy pier­wot­nym zaka­że­niem a ponow­nym był dłuż­szy niż 230 dni.

Wyni­ki bada­nia suge­ru­ją, że ponow­ne zaka­że­nia są rzad­ki­mi zda­rze­nia­mi, a pacjen­ci, któ­rzy wyzdro­wie­li z COVID-19, mają mniej­sze ryzy­ko ponow­nej infek­cji. Wyda­je się, że natu­ral­na odpor­ność na SARS-CoV‑2 zapew­nia efekt ochron­ny przez co naj­mniej rok, co jest zgod­ne z ochro­ną opi­sy­wa­ną w ostat­nich bada­niach nad szcze­pion­ka­mi. Jed­nak obser­wa­cja zakoń­czy­ła się, zanim nowe warian­ty SARS-CoV‑2 zaczę­ły się roz­prze­strze­niać i nie wia­do­mo, jak dobrze natu­ral­na odpor­ność na pier­wot­ną postać wiru­sa będzie chro­nić przed wariantami.
za medexpress

Reklama