o. Ludwik Stry­czek OMI pol­ski misjo­narz z Kamerunu

Z infor­ma­cji na stro­nach para­fii św. Kazi­mie­rza w Toronto

o. Ludwik Stry­czek OMI
Uro­dził się 3 sierp­nia 1958 w Łące w rodzi­nie chłop­skiej Józe­fa i Łucji z d. Chmiel. W latach 1965–1973 uczęsz­czał do szko­ły pod­sta­wo­wej w Łące. Po jej ukoń­cze­niu uczył się zawo­du elek­try­ka w ZSZ w Psz­czy­nie. W 1974 roku po śmier­ci wuja prze­niósł się do Wisły Wiel­kiej, gdzie przez pięć lat poma­gał owdo­wia­łej ciot­ce w gospo­dar­stwie. Po ukoń­cze­niu zasad­ni­czej szko­ły zawo­do­wej uczęsz­czał do LO dla Pra­cu­ją­cych w Psz­czy­nie, któ­re ukoń­czył matu­rą w 1979 roku. W tym samym roku, 1 wrze­śnia wstą­pił do Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej. Po rocz­nym nowi­cja­cie na Świę­tym Krzy­żu w Górach Świę­to­krzy­skich przez 6 lat stu­dio­wał w Wyż­szym Semi­na­rium Ojców Obla­tów w Obrze. W cza­sie stu­diów 8 sierp­nia 1984 zło­żył ślu­by wie­czy­ste. 14 czerw­ca 1986 otrzy­mał świę­ce­nia kapłań­skie z rąk bpa Sta­ni­sła­wa Napie­ra­ły. Po świę­ce­niach został skie­ro­wa­ny do oblac­kiej para­fii w Iła­wie jako wika­ry i eko­nom domu. Po roku prze­nie­sio­ny został do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Kod­niu n/Bugiem jako eko­nom. W grud­niu 1989 roku wyje­chał do Fran­cji celem przy­go­to­wa­nia się do pra­cy na misjach. 15 sierp­nia 1990 przy­był do Kame­ru­nu. Pierw­szą pla­ców­ką misyj­ną było Guider, gdzie pra­co­wał przez 1,5 roku. Po tym okre­sie pod­jął obo­wiąz­ki misjo­na­rza w połu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści Kame­ru­nu wśród Pig­me­jów. Po pię­ciu mie­sią­cach przy­był na pół­noc Kame­ru­nu do misji w wio­sce Bidzar. Potem pra­co­wał na misji w mie­ście Tchol­li­re w die­ce­zji Garo­ua. Od 2017 został wysła­ny aby two­rzyć nowo utwo­rzo­ną misję Padar­mę w die­ce­zji Garo­ua w Pół­noc­nym Kame­ru­nie. 1go stycz­nia 2020 w Figu­il obcho­dzo­ne było 50 lecie poby­tu pol­skich Obla­tów w Kamerunie.
Do Kana­dy przy­le­ciał 20 lute­go na 7 tygo­dni. Cel jego wizy­ty w Kana­dzie, to podzię­ko­wać Ojcu Janu­szo­wi Bła­żej­ko­wi OMI i wszyst­kim Przy­ja­cio­łom misji, za pomoc w budo­wa­niu stud­ni, kościo­ła i misji w Padarme.

Bóg Zapłać za wszel­ka modli­twę i pomoc na dzie­ło pol­skich misji oblac­kich w Kamerunie.

REKLAMA

Tym­cza­so­wo, ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia podró­ży zwią­za­ne z epi­de­mią COVID-19, będzie pra­co­wał w para­fii św. Kazimierza.