Rząd For­da ogło­sił w ponie­dzia­łek że nie prze­dłu­ży zamknię­cia gra­nic Onta­rio z Mani­to­bą i Quebe­kiem dla nie­istot­nych podró­ży po obec­nej dacie wyga­śnię­cia 16 czerwca.

Mini­ster spraw wewnętrz­nych Onta­rio  Sylvia Jones zapo­wie­dzia­ła, że ​​nakaz wyga­śnie w śro­dę o godzi­nie 12.01 „w tym cza­sie oso­by fizycz­ne będą mogły wje­chać do Onta­rio przez mię­dzy­pro­win­cyj­ne gra­ni­ce lądo­we i wodne”.

„Oso­by wjeż­dża­ją­ce do Onta­rio muszą nadal prze­strze­gać środ­ków zdro­wia publicz­ne­go obo­wią­zu­ją­cych w pro­win­cji” – dodała.

reklama

Jones powie­dzia­ła, że decy­zja zosta­ła pod­ję­ta po uda­nym przej­ściu pro­win­cji do pierw­sze­go kro­ku pla­nu „Mapy dro­go­wej do ponow­ne­go otwar­cia” i zosta­ła zatwier­dzo­na przez naczel­ne­go leka­rza służ­by zdrowia.

Nakaz wszedł w życie  19 kwiet­nia i zabra­niał  podró­ży do Onta­rio z Mani­to­by i Quebe­cu z pew­ny­mi wyjąt­ka­mi , w tym jeśli głów­ne miej­sce zamiesz­ka­nia oso­by znaj­do­wa­ło się w Onta­rio, oso­ba prze­pro­wa­dza­ła się do Onta­rio lub pra­co­wa­ła lub stu­dio­wa­ła w prowincji.