Co po Łukaszence?

Wszy­scy mają dość Cygań­skie­go Baro­na, ale pyta­nie kto wsko­czy na jego miej­sce, kto może zostać tym­cza­so­wym przy­wód­ca któ­ry prze­pro­wa­dzi wol­ne wybo­ry; po wie­lu nie­prze­spa­nych nocach wpa­dłem na następ­ny pomysł czy­li na stwo­rze­nie Rady Regen­cyj­nej któ­ra by rzą­dzi­ła  przez ileś dni potrzeb­nych do prze­pro­wa­dze­nia wol­nych wybo­rów, roz­ma­wia­łem z pro­fe­so­rem Szusz­kie­wi­czem pro­po­nu­jąc mu by był jed­nam z regen­tów, ale on nie chce i twier­dzi że wła­dzę przej­mie kote­ria ubow­ców i miliar­de­rów wobec tego wysu­wam się sam na trze­cie miej­sce, a teraz poda­ję ten tekst któ­ry roz­po­wszech­ni­łem w Miń­sku i prze­sła­łem do Biel­sa­tu w Warszawie,

        Bia­ło­ru­ska Rada Regen­cyj­na  11.06.2021

reklama

Po wylo­cie Łuka­szen­ki wła­dze obej­mu­je wedle popra­wio­nej kon­sty­tu­cji Pre­mier, do któ­re­go NIE ma zaufa­nia więk­szość oby­wa­te­li. Roz­pocz­ną się licz­ne z dnia na dzień rosną­ce demon­stra­cje, któ­re dopro­wa­dzą do tego, że pre­mier wystą­pi w TV i oświad­cza, że prze­ka­zu­je swą wła­dze Radzie Regen­cyj­nej skła­da­ją­cej się 3 osób:

a — Szef kościo­ła Prawosławnego

b — Szef Kościo­ła Katolickiego

c — Graf Pru­szyń­ski, któ­ry jest oso­bą neu­tral­ną i jedy­ną mają­cy pro­gram dzia­ła­nia na okres przej­ścio­wy zosta­je prze­wod­ni­czą­cym rady;

Rada dzię­ku­ją pre­mie­ro­wi. Ogła­sza w TV że prze­ję­cie wła­dzy w kra­ju i będzie ją wyko­ny­wa­ła jak dotych­czas wyko­ny­wał ją pre­zy­dent oraz doko­nu­je nastę­pu­ją­cych kroków:

I — Amne­st­tie dla więź­niów politycznych

II — Udzie­la dymisji:

a-  wice pre­mie­rom i ministrom

b — woje­wo­dom,- sta­ro­stom i burmistrzom

c — obu izbom par­la­men­tu, radom woje­wódz­kim i powiatowym

d — pre­ze­so­wi Sądu Naj­wyż­sze­go i Sądów Wojewódzkich

e — komen­dan­to­wi mili­cji i komen­dan­tom wojewódzkim

f —  pre­ze­so­wi Ban­ku Państwa

g-  sze­fom gazet i sta­cji Radio­wych i TV

h — innym głów­nym urzęd­ni­kom państwa

III ‑Pro­si oby­wa­te­li o zaufa­nie na 100 dni potrzeb­nych do zro­bie­nia nowych wyborów

V — Powo­łu­je nowe­go pre­mie­ra, wice­pre­mie­ra i mini­stra spraw wewnętrz­nych a na miej­sce dymi­sjo­wa­nych powo­łu­je ich dotych­cza­so­wych pierw­szych zastępców

VI — Nad­zo­ru­je dzia­ła­nia nowych władz

VII — Przy­go­to­wu­je i ogła­sza wstęp­ny pro­gram dzia­ła­ni admi­ni­stra­cji kra­ju i przy­go­to­wa­nie pro­gram prze­pro­wa­dze­nia wyborów

VIII — Prze­pro­wa­dza wybory

IX ‑Odda­je wła­dze wybra­ne­mu Pre­zy­den­to­wi i poda­je się do dymisji

Bez reki

        Przed­sta­wi­ciel­ka sądu z poli­cjan­tem odwie­dzi­li mnie w czwar­tek i skon­fi­sko­wa­li kom­pu­ter i teraz mam kło­po­ty z wysy­ła­niem tek­stów do Goń­ca. Spra­wa jest klu­czo­wa, bo zapo­mnia­łem hasło i nie mogę nawet na innym kom­pu­te­rze otwo­rzyć, co mam na swoim,

Na kola­nach

        W ostat­nim nume­rze Goń­ca pewien Pan pisze o Bia­ło­ru­si i też jest tekst o poby­cie pre­zy­den­ta Dudy na Bia­ło­stoc­czyź­nie. Ten pierw­szy gen­tel­men nie żył, jak ja tu i nie pamię­ta o wszyst­kich nume­rach jakie robił Pola­kom Cygań­ski Baron a winę za złe sto­sun­ki zrzu­ca na stro­nę pol­ską, trud­no mi też wyli­czać te nume­ry, ale zacznę od tego że kazał mnie zabić i z jego decy­zji zgi­nę­ło co naj­mniej 10 osób.

        Gdy­by Pol­ska reagow­ła na jego nume­ry wcze­śniej, ina­czej by się zacho­wy­wał. Pan Pre­zy­dent prze­pra­sza za jakieś zbrod­nie nie do koń­ca wyja­śnio­ne ze stro­ny oddzia­łów Bure­go itd, Zawsze tyl­ko Pola­cy win­ni, szlag mnie tra­fia, ale to się dzie­je nie od wczoraj.

Obla­ci

        Jeden z tych zakon­ni­ków pró­bu­je w Miń­sku pobu­do­wać kościół i przy­da­ła­by się mu pomoc od kon­fra­trów z Toron­to, może by któ­ryś z kon­fra­trów nas odwie­dził, a tu mimo wszyst­ko żyje się lepiej, mniej ogra­ni­czeń, cho­dzi do kościo­ła kto chce itd

        Bole­ję. Tyle na obcym kom­pu­te­rze i może wydo­sta­nę mój od sądu,;(

Alek­san­der Pruszyński