Try­bu­nał  Onta­rio zatwier­dził inwe­sty­cję miesz­kal­ną w pobli­żu zakła­dów che­micz­nych po odrzu­ce­niu go przez radę miasta

Try­bu­nał w Onta­rio uchy­lił decy­zję rady mia­sta Mis­sis­sau­ga,  odma­wia­ją­cą zgo­dy na 25-pię­tro­wą zabu­do­wę w pobli­żu prze­my­sło­we­go zakła­du che­micz­ne­go w mieście.

W kwiet­nio­wej decy­zji sędzio­wie Sądu Ape­la­cyj­ne­go ds. Pla­no­wa­nia Lokal­ne­go (LPAT) Tony Pre­ve­del i Dale Chip­man stwier­dzi­li, że pro­jekt miesz­ka­nio­wy skła­da­ją­cy się z 272 jed­no­stek Rio­Trin (Rio Can) Pro­per­ties jest wystar­cza­ją­co odda­lo­ny od zakła­du recy­klin­gu che­micz­ne­go Fiel­ding Environmental,

Rad­ni Mis­sis­sau­gi zagło­so­wa­li w mar­cu 2019 r. za odrzu­ce­niem wnio­sku , stwier­dza­jąc, że inwe­sty­cja  Rio Can znaj­do­wał się w obrę­bie 300-metro­we­go obsza­ru wokół Fiel­ding, nie była zgod­ny z ofi­cjal­ny­mi pla­na­mi mia­sta i regionu.

Rad­na Dipi­ka Damer­la powie­dzia­ła, że decy­zja  LPAT uchy­le­nia odmo­wy rady  two­rzy nie­rów­no­wa­gę mię­dzy dewe­lo­pe­ra­mi a miastem.

„Myślę, że to two­rzy dyna­mi­kę, w któ­rej dewe­lo­pe­rzy nie są chęt­ni do współ­pra­cy z mia­stem, ponie­waż wie­rzą, że mogą osią­gnąć pożą­da­ny rezul­tat bez koniecz­no­ści kom­pro­mi­su, odwo­łu­jąc się bez­po­śred­nio do LPAT” – powiedziała.

LPAT jest czę­ścią Onta­rio Land Tribunal.

Według danych z mia­sta, od 2014 roku Mis­sis­sau­ga wyda­ła co naj­mniej 911 421 dola­rów na ape­la­cje LPAT  Pięć odwo­łań uzna­no za „nie­uda­ne”, jed­no za „uda­ne”, a dru­gie w toku.

Ape­la­cja w spra­wie 3900 Grand Park kosz­to­wa­ła do tej pory 211 680 dolarów.