Mol­ly Rey­nolds praw­nik spe­cja­li­zu­ją­ca się w zagad­nie­niach ds. ochro­ny pry­wat­no­ści z  Toron­to twier­dzi, że fir­my w całej Kana­dzie roz­wa­ża­ją wpro­wa­dze­nie wymo­gów, któ­re zobo­wią­zy­wa­ły­by klien­tów do przed­sta­wie­nia dowo­du szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19 przed otrzy­ma­niem usługi.

Sta­no­wi to pogwał­ce­nie zasad ochro­ny pry­wat­no­ści ponie­waż do tej sfe­ry zali­cza­ne są infor­ma­cje o sta­nie zdro­wia każ­de­go z nas

Jed­nak wła­ści­cie­le biz­ne­sów twier­dzą, że chcą chro­nić klien­tów i pra­cow­ni­ków, ponie­waż ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce zdro­wia publicz­ne­go zno­szo­ne są w całym kraju.

Reklama

Rey­nolds twier­dzi, że fir­my roz­wa­ża­ją­ce wpro­wa­dze­nie takie­go obo­wiąz­ku powin­ny być w sta­nie wyka­zać, że naru­sze­nie pry­wat­no­ści nastę­pu­je tutaj w inte­re­sie ochro­ny zdro­wia publicznego.

Wła­ści­cie­le biz­ne­sów powo­łu­ją się przy tym na “olbrzy­mie popar­cie” takie­go wymo­gu  od ludzi, któ­rzy uwa­ża­ją, że zasa­dy takie zapew­nią bez­pie­czeń­stwo im i ich sąsiadom.