Poli­cja w Brant­ford w Onta­rio szu­ka podej­rza­ne­go po tym, jak pomnik ku czci zagi­nio­nych i zmar­łych dzie­ci ofiar sys­te­mu szkół rezy­denc­kich został pod­pa­lo­ny i zdewastowany.

Poli­cja poin­for­mo­wa­ła, że ​​w sobo­tę zosta­ła wezwa­na do Woodland Cul­tu­ral Cen­ter na Mohawk Stre­et w związ­ku z akta­mi wandalizmu.

Śled­czy powie­dzie­li, że podej­rza­ny był widzia­ny  oko­ło 22:30 w pią­tek i pozo­sta­wał w oko­li­cy przez oko­ło czte­ry godziny.

Jak poin­for­mo­wa­ła poli­cja, przed­mio­ty pozo­sta­wio­ne dla uczcze­nia dzie­ci-ofiar sys­te­mu szkol­ne­go zosta­ły pod­pa­lo­ne i zdewastowane.

Obraz z kame­ry CCTV dostar­czo­ny przez śled­czych wyda­wał się przed­sta­wiać oso­bę w spodniach i koszu­li z dłu­gi­mi rękawami.

W tym cza­sie poli­cja nie ujaw­ni­ła żad­nych innych informacji.

Każ­dy, kto ma infor­ma­cje, pro­szo­ny jest o bez­po­śred­ni kon­takt z poli­cją. Wska­zów­ki moż­na rów­nież pozo­sta­wić ano­ni­mo­wo dzię­ki Cri­me Stoppers.