W pol­skim domu spo­koj­nej sta­ro­ści w Toron­to znisz­czo­no foto­gra­fię zmar­łe­go w 2002 roku o. Micha­ela J. Smith OMI, kapła­na zasłu­żo­ne­go dla Polo­nii i Kościo­ła, budow­ni­cze­go kościo­ła św. Kazi­mie­rza przy uli­cy Ron­ce­sval­les w Toronto.